ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
101 6021040030 จิรวงศ์ เดโชชัย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
102 6039010001 จิรวรรณ จงจิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 085-792xxxx
103 6021010041 จิรศักดิ์ หมวดชนะ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
104 5921010041 จิรศักดิ์ เสนน้อย ช่างยนต์ ยานยนต์ 099-908xxxx
105 6021040001 จิระวัฒน์ กลทวี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 064101xxxx
106 6121060025 จิราวรรณ เลื่อนธรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 085-790xxxx
107 6121010059 จิราวุธ คชผล ช่างยนต์ ยานยนต์ 080365xxxx
108 6031010002 จีรพงศ์ คงทน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
109 6121050002 จีรวุฒิ จันทร์เอียด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 083-505xxxx
110 6127010002 จุฑาทิพย์ ยุติธรรม การโรงแรม การโรงแรม 064226xxxx
111 5921040004 เจตนิพัทธ์ โสพรรณรัตน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-783xxxx
112 6021010086 เจตพัฒน์ สุรยาณ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
113 6024040005 เจนจิรา พลรัตน์ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 081081xxxx
114 6131040015 เจริญพงศ์ เชี่ยวชล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 095-206xxxx
115 6131040001 เจริญสิน สิทธิเวช ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 063478xxxx
116 6121010060 เจษฎา วรรณพรหม ช่างยนต์ ยานยนต์ 084628xxxx
117 6121010044 เจษฎา เอี่ยมสุทธิรักษ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 089588xxxx
118 6121010006 เจษฎา สิงโหพล ช่างยนต์ ยานยนต์ 064-282xxxx
119 6031040020 เจษฎา เกิดสมจิต ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
120 5921010063 เจษฎา นาวาทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-012xxxx
121 6021050003 เจษฎากร จันท์กะพ้อ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 082802xxxx
122 6121010094 เจษฎาพร ชุมทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 081737xxxx
123 6021010021 เจษฏา สุหา ช่างยนต์ ยานยนต์ 085170xxxx
124 6124040011 เจษรินทร์ เวชผสาร อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 082-222xxxx
125 6121060003 ฉัตรชัย ขาวสนิท ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 098959xxxx
126 6131010004 เฉลิมพงศ์ กลึงสัตย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089-970xxxx
127 6121010074 ชฎาพร พิมพรภิรมย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-802xxxx
128 6039010002 ชนนิกานต์ หวั่นเส้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ xxxx
129 5921010004 ชนะภัทร เรืองโรจน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 097-338xxxx
130 6132020005 ชนิกานต์ กระแสโสม การตลาด การตลาด 093-749xxxx
131 6121060004 ชยพล รัตน์บุรี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 080038xxxx
132 6121010007 ชยันต์ บุญพันธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-075xxxx
133 6131050008 ชยานันต์ จิ๋วประดิษฐกุล อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 089-586xxxx
134 6121050003 ชลชาติ ดำอ่อน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 080039xxxx
135 6021040002 ชลชาติ อิทธฤทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 082284xxxx
136 6129010013 ชลาสินธุ์ คงคาช่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 099-626xxxx
137 6124040001 ชัชฌา ยุทธไชย อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 061-214xxxx
138 6131010005 ชัยยันต์ ช้างกลาง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 085-789xxxx
139 5921010085 ชัยวัฒน์ ยืนยง ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 087-887xxxx
140 5921010064 ชัยวิเชษฐ คงนวล ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-092xxxx
141 5921010042 ชาญชัย บุญกิจ ช่างยนต์ ยานยนต์ 086274xxxx
142 6031010003 ชาญณรงค์ ยิ่งบุรุษ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 080-694xxxx
143 6121020004 ชานนท์ อักษรทอง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
144 6021010043 ชินกร เพชรดวง ช่างยนต์ ยานยนต์ 085474xxxx
145 6131020002 ชินพัฒน์ พิบูลย์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 096-889xxxx
146 5921020009 ชินวัตร ประธรรมโย ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 087-891xxxx
147 6022040044 ชุมภูนุช พรมเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
148 6126010001 ชูศักดิ์ ตราสุวรรณ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 090-867xxxx
149 6126010002 เชิดชัย กระจ่าง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 097-142xxxx
150 6131010017 โชคดี คชายนต์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 080393xxxx
151 6121040035 ไชยภัทร ศรีอินทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-774xxxx
152 5927010002 ฐานิกา แซ่หลี การโรงแรม การโรงแรม 087-830xxxx
153 6031010004 เฑียรชัย กาญจน์เจริญ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-278xxxx
154 6021050004 ณภัทร มาศเมฆ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 093680xxxx
155 6131010034 ณรงค์ชัย เฉี้ยงพิทักษ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 090165xxxx
156 6131010033 ณรงค์ชัย กระจ่าง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 097-142xxxx
157 6121010077 ณรงค์ชัย อำมาตย์เอก ช่างยนต์ ยานยนต์ 083107xxxx
158 6021060005 ณรงค์ชัย ควรรำพึง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087271xxxx
159 6121010061 ณรงค์ยศ เสมอักษร ช่างยนต์ ยานยนต์ 085796xxxx
160 6021010022 ณรงค์ฤทธิ์ แก้วขาวผ่อง ช่างยนต์ ยานยนต์ 098716xxxx
161 5921050005 ณรงค์ฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 084-690xxxx
162 6139010008 ณรงค์ฤทธิ์ ปราบณรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 089-014xxxx
163 6031010005 ณรงค์ศักดิ์ คงทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 095067xxxx
164 5921010065 ณัชพล ใจสันทัด ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-786xxxx
165 6121010062 ณัฐกฤต สานุจิตร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 095087xxxx
166 6121060005 ณัฐกานต์ ใสฉิม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 062-279xxxx
167 6121040020 ณัฐกิตติ์ เจียรศิริ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090160xxxx
168 6121010008 ณัฐจิตร แก้วสุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-069xxxx
169 6021010063 ณัฐชนน รักช้าง ช่างยนต์ ยานยนต์ 087279xxxx
170 6121010110 ณัฐธิเดช หัสแดง ช่างยนต์ ยานยนต์ 065-827xxxx
171 6121010095 ณัฐนนท์ สระโร ช่างยนต์ ยานยนต์ 087384xxxx
172 6129010002 ณัฐนันท์ บุญจักร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 095-797xxxx
173 5921040005 ณัฐนันท์ ชอบพจน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090-158xxxx
174 6121010078 ณัฐพงค์ บุญวงค์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-048xxxx
175 6031020002 ณัฐพงค์ บุญแสวง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
176 6121020005 ณัฐพงศ์ คงเอียด ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 090-165xxxx
177 6121010040 ณัฐพนธ์ รัตนโชติ ช่างยนต์ ยานยนต์ 089928xxxx
178 6021010064 ณัฐพร ห่อหุ้ม ช่างยนต์ ยานยนต์ 085798xxxx
179 6121040003 ณัฐพล วิเมศ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090-920xxxx
180 6121010024 ณัฐพล วิชาดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 085642xxxx
181 6021040004 ณัฐพล เรืองด้วง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 096424xxxx
182 6021010089 ณัฐพล บิณฑะ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
183 5921050006 ณัฐพล ศิริรักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 061-172xxxx
184 6121010025 ณัฐภัทร น้อมประวัติ ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-971xxxx
185 6137010009 ณัฐมล หนูเกื้อ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
186 6121020006 ณัฐยศ อร่ามเรือง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 061-179xxxx
187 6021010090 ณัฐระพล รัตนนุพงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
188 5921060001 ณัฐริกา ไกรนุกูล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 062-229xxxx
189 6137010003 ณัฐริกา เมฆาระ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 092-086xxxx
190 6121010111 ณัฐวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 08219xxxx
191 6131040002 ณัฐวุฒิ เส้งสุย ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 086-949xxxx
192 6131020003 ณัฐวุฒิ ฉายประทีป เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 093-887xxxx
193 6131010006 ณัฐวุฒิ ผันแปรจิตร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089-868xxxx
194 6129010014 ณัฐวุฒิ หวานจินดา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-569xxxx
195 6121050004 ณัฐวุฒิ สุดถนอม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-946xxxx
196 6121010063 ณัฐวุฒิ คุโน ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-773xxxx
197 6121010027 ณัฐวุฒิ ใยทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
198 6121010026 ณัฐวุฒิ จงจิต ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-587xxxx
199 6031040005 ณัฐวุฒิ จงไกรจักร ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093-629xxxx
200 6021010091 ณัฐวุฒิ เนียมดำ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th