ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
401 6121010121 ปิยะวัฒน์ ขำเพชร ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-268xxxx
402 6121010068 ปิยะวัฒน์ กายโรจน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093745xxxx
403 6022040019 ผกากรอง หอยทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 092068xxxx
404 6131010039 พงศกร หนูเจริญ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 095-947xxxx
405 6127010006 พงศกร บัวเพชร การโรงแรม การโรงแรม 065-076xxxx
406 6121020011 พงศกร เริ่มสกุล ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 092-129xxxx
407 6031010011 พงศกร ควรรำพึง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 080-328xxxx
408 6021010096 พงศกร วรินทรเวช ช่างยนต์ ยานยนต์ 095649xxxx
409 6021010048 พงศกร ผลศัพย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 082276xxxx
410 5921060008 พงศกร สมเดช ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087-387xxxx
411 5921010030 พงศกร ปิยจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-774xxxx
412 6131050005 พงศกร ไชยจุติ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 083-908xxxx
413 6126010005 พงศธร เขียวมา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 065354xxxx
414 6121010047 พงศธร กาญจนา ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
415 6031010012 พงศธร ภักดีสว่าง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 062061xxxx
416 6021040011 พงศธร ทองจำรัส ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
417 5921010097 พงศธร คำวิจิตร ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-277xxxx
418 6121040024 พงศภัค แซ่ภู่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 065-354xxxx
419 5921010089 พงศ์ภัค สองแป้น ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 083-634xxxx
420 5921010031 พงศ์สิทธิ์ มีพฤกษ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-757xxxx
421 6031040022 พชร หนูนาค ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 081086xxxx
422 6124040006 พนาดร ยับยังเจริญ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 081-094xxxx
423 6139010010 พรชัย มาลาสัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 086-269xxxx
424 6129010004 พรนภา อ้วงปิ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 093-165xxxx
425 6121040040 พรประสิทธิ์ จรจรัส ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
426 6121060014 พรพิทักษ์ ไตรวงศ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087-397xxxx
427 6122020004 พรรณวสา หมวดช่วย การตลาด การตลาด 063-058xxxx
428 6121040025 พรสิษฐ์ แก้วพวงค์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-621xxxx
429 6129010005 พลอยกมล สงวนพร้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 080-385xxxx
430 6021010097 พศวรรต เก้าซ้วน ช่างยนต์ ยานยนต์ 098515xxxx
431 5921010051 พอพันธ์ จันทสุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ 083-508xxxx
432 6131010040 พัชรพงศ์ แว่นแก้ว เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 063-593xxxx
433 6126010006 พัทธดนย์ เพ็ชรพันธ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 084-306xxxx
434 6022040061 พัทธนันท์ พรหมเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
435 6122020005 พันธิตรา มาศสุวรรณ์ การตลาด การตลาด 064-407xxxx
436 6131040003 พิทักษ์ชาติ อนุรักษ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 080-821xxxx
437 6131010052 พิทาย คงศรีทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 081-xxxx
438 6121040010 พิพัฒน์พงศ์ มายิ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 064-056xxxx
439 5921010090 พิพัฒน์พงศ์ ชนะสุข ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 099-798xxxx
440 6022040020 พิมพ์ผกา หมื่นอักษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 080690xxxx
441 6121020012 พิริยะพล เมืองจันทร์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 082-626xxxx
442 6039010014 พิษณุ สุพรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 061245xxxx
443 5921010052 พิสิษฐ์พัฎท กำลังเกื้อ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-659xxxx
444 6121060015 พีรพล เบ็ญจกุล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 095-758xxxx
445 6031010013 พีรพล จิตประไพ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
446 5921060009 พีรพล คชสง่า ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086-951xxxx
447 6131010041 พีรพัฒน์ รอดบัวทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
448 6021010073 พีรพัฒน์ สกุลขำ ช่างยนต์ ยานยนต์ 061248xxxx
449 6021040013 พีรภัทร พุทธพฤกษ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 094598xxxx
450 5921020019 พีรภัทร ยกทวน ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
451 6031020004 พีรวัฒน์ ฤทธิรงค์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
452 6031010014 พีรวัส มณีวงศ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
453 6031020012 พีรวิชญ์ มณีวงศ์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0842411xxxx
454 5921010033 พีระภัทร ศรีอุฬาร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
455 5921050009 เพชรรัตน์ รัตน์มโน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 096-735xxxx
456 6121010013 เพิ่มศักดิ์ ปรางเพ็ชร ช่างยนต์ ยานยนต์ 062-082xxxx
457 6121040011 ไพรัตน์ โบราณกิจ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083-520xxxx
458 6131010013 ไพศาล อักษรทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 099-549xxxx
459 6022040021 ฟาติมา โคกเคียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
460 6139010017 ภคนนท์ อินทองคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081963xxxx
461 6121010112 ภราดร มณีโสตร ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-646xxxx
462 6021010074 ภราดร ลอยวิสุทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 083639xxxx
463 5921060010 ภัคพล บริรักษ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 089-874xxxx
464 6132010004 ภัททิรา ชอบพจน์ การบัญชี การบัญชี 082-275xxxx
465 6121020013 ภัทรพงศ์ วิเชียร ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 080331xxxx
466 5921040032 ภัทรพงศ์ มณีวรรณ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 097-561xxxx
467 6131040004 ภัทรพล พละพัทธ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 084-447xxxx
468 6121040026 ภัทรพล สพานทอง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 065040xxxx
469 6022040051 ภัทราภรณ์ ไชยสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
470 6124040008 ภาณุ สพานทอง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 087-111xxxx
471 5921040033 ภาณุพงค์ บุญอินทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 098-019xxxx
472 6121060016 ภาณุพงศ์ สัจจโภชน์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 081738xxxx
473 6121010014 ภาณุวัฒน์ คงช่วย ช่างยนต์ ยานยนต์ 097-064xxxx
474 5921010072 ภาณุวัฒน์ ปรีชา ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-764xxxx
475 6121060017 ภานุพงศ์ สีเสียด ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 081-082xxxx
476 6131040005 ภานุเมศ เยาว์นุ่น ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 087888xxxx
477 6121010082 ภานุวัฒน์ พราหมญ์พูล ช่างยนต์ ยานยนต์ 091-075xxxx
478 6021010050 ภานุวัฒน์ พลเดช ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
479 6021010015 ภานุวัฒน์ ชุมทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 091140xxxx
480 6121010048 ภาสกร เเย้มอิ่ม ช่างยนต์ ยานยนต์ 098673xxxx
481 6021010075 ภาสกร คงศรีทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
482 6121010033 ภีรพัทร ไพนุจิตต์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
483 6121010039 ภูตะวัน ดวงฤทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 094445xxxx
484 6022040011 ภูตะวัน รัชทูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 095492xxxx
485 5921010075 ภูทเรศษ์ พรมดี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
486 6139010011 ภูธเนศ สงวนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083-781xxxx
487 6121010034 ภูบดินทร์ อินแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-053xxxx
488 6121010035 ภูมิธเนศ ขุทรานนท์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-282xxxx
489 6021010076 ภูมินทร์ กวมทรัพย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081893xxxx
490 6121040027 ภูมิพัฒน์ สามัคคี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083-550xxxx
491 6031010016 ภูริวัฒน์ ยอดพิจิตร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 081188xxxx
492 6121010069 ภูวดล วงศ์เมฆ ช่างยนต์ ยานยนต์ 097-281xxxx
493 6021010016 ภูวดล อนุศิลป์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 094587xxxx
494 6121050006 ภูหรินทร์ วรรณะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
495 6121020014 มงคล วรรณโสภณ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 089-290xxxx
496 6039010006 มณฑิรา โบกระณี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 096-086xxxx
497 6124040004 มนต์ธิชา เด็ดดวง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 086490xxxx
498 6031040015 มนุเชษฐ์ รัตนบุรี ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093449xxxx
499 6139010004 มลธิมา อินอักษร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 093-652xxxx
500 6032020002 มลฤดี พรหมเดชะ การตลาด การตลาด xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th