ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
601 6129010008 ศศิญาดา วัฒนแผลง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 097-287xxxx
602 5922010004 ศศิประภา สุดสุรัตน์ การบัญชี การบัญชี 091-657xxxx
603 5922040006 ศศิวิมล เกตุพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-551xxxx
604 6121040013 ศักดาวิชญ์ ชนะฤทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 084-508xxxx
605 6121040014 ศักดิ์ขรินทร์ เนาว์เวส ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 080-531xxxx
606 5921010077 ศักดิ์ชัย พูลผล ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-440xxxx
607 6121060020 ศักดิ์ดิชัย เลื่อนเพชร ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
608 6121040044 ศักรินทร์ คงแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087263xxxx
609 6121010102 ศิขริน ชะณู ช่างยนต์ ยานยนต์ 096-856xxxx
610 6131010024 ศิรชัช ธานีรัตน์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-354xxxx
611 6127010004 ศิราณี สีแค การโรงแรม การโรงแรม 098303xxxx
612 6121010036 ศิริชัย นพสถิตย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-054xxxx
613 6121040015 ศิริโชค ทุมรัตน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 064-323xxxx
614 6131010025 ศิริพงศ์ วงศ์เดช เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 063-851xxxx
615 6021010118 ศิริพงศ์ จุลแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
616 5927010006 ศิริพร สมยินดี การโรงแรม การโรงแรม 080463xxxx
617 6121060021 ศิริวัฒน์ แก้วมี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 082-565xxxx
618 6126010007 ศิริศักดิ์ มุณีเจริญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 061218xxxx
619 6021010035 ศิริศักดิ์ ส่งช่วย ช่างยนต์ ยานยนต์ 063550xxxx
620 6021010036 ศิวานนท์ คงเดช ช่างยนต์ ยานยนต์ 0814269xxxx
621 6131010046 ศุภกร สลับศรี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089288xxxx
622 6021010052 ศุภกร แผ่นทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
623 5921010035 ศุภกาณต์ นำนาผล ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
624 6121020017 ศุภกิจ ชูช่วง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093745xxxx
625 6021020011 ศุภกิจ ดาราไก ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 062490xxxx
626 5921020023 ศุภกิจ บุญมาก ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 081-087xxxx
627 6121010129 ศุภกิตต์ สำลีร่วง ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-706xxxx
628 6021040017 ศุภกิตติ์ สุนยานัย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 063870xxxx
629 6121010088 ศุภชัย นุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ 063-612xxxx
630 6021040019 ศุภชัย แก้วคง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 098054xxxx
631 6021040018 ศุภชัย โบกขระณี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 096531xxxx
632 6021010053 ศุภชัย รัตนวันธุ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
633 6022040009 ศุภโชค นาวาพัสดุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093082xxxx
634 6021010102 ศุภณัฐ สุวรรณหอม ช่างยนต์ ยานยนต์ 087279xxxx
635 6021010103 ศุภณัฐ ผันแปรจิตร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
636 6021010019 ศุภวัฒน์ บัวบุญ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098305xxxx
637 6121040016 ศุภวิชญ์ รัตนะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
638 6121040045 เศกสันต์ ดาราสูรย์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 063-601xxxx
639 5921010037 สถาพร ทองอุ่น ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-782xxxx
640 6121040031 สนธยา ภพทวี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 058609xxxx
641 6032020007 สนิทพิมพ์ อมรลักษณ์ การตลาด การตลาด xxxx
642 6024040012 สมใจ สงพุฒ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ xxxx
643 6121050008 สมเดช สุขใส ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 064-395xxxx
644 6131010026 สมรักษ์ จาริ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 093732xxxx
645 5921040038 สรจักร ทองบริสุทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-792xxxx
646 6131010027 สรรเพชญ ทองทิพย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 08282xxxx
647 6021020013 สรวิทย์ วาทีตรง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 063072xxxx
648 6121040046 สรายุ เผ่าสุภาพ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 095-014xxxx
649 6131010028 สราวุฒิ เพ็ชรวิจิตร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 063-605xxxx
650 5921010079 สราวุฒิ คงเส็ง ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-415xxxx
651 6022040010 สหภาพ แก้วกระจาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093792xxxx
652 6031020008 สหรัฐ เสือแก้ว เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
653 6021010080 สหรัฐ ประเสริฐ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087283xxxx
654 6137010007 สัจจะ จินตโรจน์ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 062-056xxxx
655 6121040047 สัญชัย สายน้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 065-410xxxx
656 6021040040 สัญญา กัณหะวงศ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 099509xxxx
657 6131010047 สันติ ไหมพูล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
658 6131010029 สากล จุ้ยส่องแก้ว เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 065-065xxxx
659 6139010012 สาธิต มหาพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 088-266xxxx
660 5927010007 สายฝน แก้วกับเพชร การโรงแรม การโรงแรม 093624xxxx
661 6031040010 สายสัมพันธ์ หนูเจริญ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 098-049xxxx
662 5921040014 สาโรจน์ คงมี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081-396xxxx
663 6027010005 สาวิกา เชาวดี การโรงแรม การโรงแรม 062613xxxx
664 6129010009 สาวิตรี สังเวียน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 095-836xxxx
665 6121010052 สิทธิชัย หมวดรอด ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-993xxxx
666 6021060008 สิทธิชัย ปานผอ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 083593xxxx
667 5921040015 สิทธิชัย ชนะสัตย์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-884xxxx
668 6121020018 สิทธิโชค จันทร์บุญ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-751xxxx
669 6031010024 สิทธิเดช สิงละเอียด เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 081537xxxx
670 6031010025 สิทธินันท์ สิงห์ปัสสา เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 099312xxxx
671 6021010110 สิทธิพร สงวนถ้อย ช่างยนต์ ยานยนต์ 098851xxxx
672 6121010104 สินธนา อ่อนทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
673 6121040048 สีหราช ชัยวิจิตร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087623xxxx
674 5924040009 สุจิตรตรา โอฬากิจ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ xxxx
675 5927010008 สุชาดา ยอดบำเพิง การโรงแรม การโรงแรม 089-287xxxx
676 6022040028 สุชาวดี แสงสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
677 6039010007 สุณิษา พรมฮวด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083181xxxx
678 6027010006 สุดนภา บุญสำราญ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
679 5927010009 สุดารัตน์ จิตแจ่ม การโรงแรม การโรงแรม 093-639xxxx
680 5924040010 สุดารัตน์ จันทร์สีคง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 083-691xxxx
681 5922040008 สุดารัตน์ โลกภิบาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093-942xxxx
682 6122010002 สุตาภัตร คงโสม การบัญชี การบัญชี 093-602xxxx
683 6031020014 สุทธิชัย ยุโส้ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
684 6121010071 สุทธิพงษ์ ทรงเลิศ ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-502xxxx
685 5921020024 สุทธิรักษ์ เกื้อนุ้ย ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
686 5922040009 สุธาทิพย์ ทองใบใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 090-868xxxx
687 6131020004 สุธี กิจนิยม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 093-795xxxx
688 6039010008 สุนิตา โบกระณี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 093681xxxx
689 5921010020 สุพัฒน์ เฮ่งเพชรบูรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-264xxxx
690 6022040056 สุพัตรา พรหมอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
691 6021010020 สุภลักษณ์ เปรื่องประดิษฐ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
692 6021050002 สุภาภรณ์ โอฬาร์กิจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 061181xxxx
693 6131010030 สุมล ศรีรุ่ง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-888xxxx
694 6121040017 สุรเกียรติ์ บุญเพ้ง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 063-812xxxx
695 6121010072 สุรชัย คูหาจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 062-371xxxx
696 6121060022 สุรเดช เรืองหิรัญ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 084-839xxxx
697 6031010027 สุรพิชญ์ เพชรรัตน์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 090-161xxxx
698 6031010026 สุรพิชญ์ พิบูลย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 098-106xxxx
699 6031020011 สุรศักดิ์ รักทอง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 086596xxxx
700 6121050009 สุรสิทธิ์ ไชยจุติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 081-956xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th