ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
301 6121010115 ธีรภัทร์ ลิบน้อย ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-708xxxx
302 6121010055 ธีรเมธ ชำนาญกิจ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084733xxxx
303 6021040008 ธีรยุทธ สอนหนู ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081608xxxx
304 6121010098 ธีรวัฒน์ ศรีมณี ช่างยนต์ ยานยนต์ 082100xxxx
305 6121010081 ธีรวัฒน์ นาคเทวัญ ช่างยนต์ ยานยนต์ 061121xxxx
306 6031010010 ธีรวัฒน์ จำศิล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
307 5921010087 ธีรวัฒน์ อุ้ยสั้ว ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 087-126xxxx
308 5921010016 ธีรวัฒน์ สิงละเอียด ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
309 6021040009 ธีรวิทย์ สถาพร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087265xxxx
310 6131040011 ธีรวุฒิ อักษรไทย ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093749xxxx
311 6121010128 ธีรวุฒิ พิศแลงาม ช่างยนต์ ยานยนต์ 095-358xxxx
312 6121060010 ธีระพล เจยุภักดิ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 082-272xxxx
313 6121020009 ธีระพัฒน์ กระวีพันธุ์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 086-594xxxx
314 6126010003 ธีระวุฒิ ไชยบุญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 061-184xxxx
315 6131040012 ธีระศักดิ์ ทองส่งแสง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
316 6131050004 ธีรัตม์ มณีรัตน์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 088445xxxx
317 5921010028 นครินทร์ รอดช่วย ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-039xxxx
318 6121010046 นนทกร ขิงขุนทด ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-206xxxx
319 6021010069 นนทวัฒน์ วรรณะ ช่างยนต์ ยานยนต์ 096939xxxx
320 6131040016 นนท์วัฒน์ เชาวนะธรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 090-278xxxx
321 6121050005 นพเก้า รอดแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
322 6121040007 นพดล สุวรรณ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 099-943xxxx
323 6121020019 นพดล สังข์ด้วงยาง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-697xxxx
324 6021010070 นพเดช ศรีบรรจง ช่างยนต์ ยานยนต์ 063978xxxx
325 5921010048 นพเดช ล่องลม ช่างยนต์ ยานยนต์ 081686xxxx
326 6121040008 นภดล ศรีเชย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 061-258xxxx
327 6139010003 นภัสสร เจริญผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 096-909xxxx
328 6121010067 นราธรณ์ นุกูลชัย ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-536xxxx
329 6121010029 นราธิปต์ บุญกาญจน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-693xxxx
330 6021010095 นรายุทธ ยุทธไชย ช่างยนต์ ยานยนต์ 062078xxxx
331 6027010004 นริศรา ทองเชื้อ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
332 6024040006 นริศา ผ่านกระแส อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 097123xxxx
333 5921040027 นฤเบศร์ สุประดิษฐ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 094-046xxxx
334 6121040022 นฤพล ทองอุ่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 089527xxxx
335 6121060011 นลธวัช สัจมาศ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 083391xxxx
336 6121010030 นวดล หนูเกลี้ยง ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-167xxxx
337 6131010012 นวมินทร์ ทองลิ่ม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089-726xxxx
338 6021040034 นัฐพงศ์ ชักแสง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
339 6021010029 นัฐวัตร นิลกาญจน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084848xxxx
340 6137010006 นัตติยา อักษรพาลี การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 095-026xxxx
341 6126010004 นัทธพงศ์ ภูมิชาติ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 081606xxxx
342 6022040059 นันทกา ธงทวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
343 6121040009 นันทชัย ยอดโรจน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 098-725xxxx
344 6129010018 นันท์นภัท เจือไทยสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 061-919xxxx
345 6021060010 นันทพันธ์ จิตรานนท์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 082427xxxx
346 6021010011 นันทภพ ฤทธิ์บรรเจิด ช่างยนต์ ยานยนต์ 086596xxxx
347 6131010036 นันทวัฒน์ สมวงศ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 099908xxxx
348 6021040010 นันทวัฒน์ พาหุรัตน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087467xxxx
349 5921010029 นันทวัฒน์ ศรีนวลใย ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-219xxxx
350 6131050007 นันทวัตร อรุณรัตน์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 090-230xxxx
351 5926010008 นันทวุฒิ กายโรจน์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 086-283xxxx
352 6132010002 นาขวัญ รัตนอุบล การบัญชี การบัญชี 096-105xxxx
353 6022040017 นาตยา ชัยฤกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
354 6121010099 นิฐิพัฒน์ กุลพฤกษ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-078xxxx
355 5922010001 นิตยา ชักแสง การบัญชี การบัญชี 092-606xxxx
356 5921040028 นิติภัฎ ศรีพยางค์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 098021xxxx
357 6121020010 นิพนธิ์ สินธูวารี ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 090-148xxxx
358 6124040002 นิศาชล ขาวนุ้ย อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 062-205xxxx
359 6022040048 นิศาชล ชูโชติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
360 6039010005 นุสชฎา ปรีชากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 062202xxxx
361 6022040004 เนตรนภา สงกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083107xxxx
362 6121010031 เนติธร ทองนาค ช่างยนต์ ยานยนต์ 098027xxxx
363 6021010072 บัญชา บุญเกื้อ ช่างยนต์ ยานยนต์ 0963266xxxx
364 5921020016 บัญชา บุญโชติ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 084-355xxxx
365 6121040038 บุญญฤทธิ์ คำเพ็ง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087174xxxx
366 6022040018 บุปผาวรรณ บุญมาศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
367 6121060012 บุรินทร์ เพชรานนท์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 094-048xxxx
368 6121010117 บุลวัชร สังข์วิศิษฐ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-732xxxx
369 6122020001 บุษราคัม ศักดิ์อินทร์ การตลาด การตลาด 098-817xxxx
370 6122020002 เบญจมาศ ศรีสัตบรรณ์ การตลาด การตลาด 081-272xxxx
371 6031020013 เบญจมินทร์ หมอยาดี เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 081625xxxx
372 5921050002 เบญญาภา โจมการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 081-087xxxx
373 6139010014 ปฐมาวดี รักษายศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-956xxxx
374 5926010014 ปฐวี ผลความดี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 090-252xxxx
375 6131010019 ปณชัย ไหวพริบ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 061013xxxx
376 6131010049 ปณิธาน ภูพานเพ็ชร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 063-073xxxx
377 5927010005 ปณิธี ชนะชล การโรงแรม การโรงแรม 093-760xxxx
378 5922040002 ปณิสรา ยอดไสว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 098-463xxxx
379 6021050001 ปภัสสร สวนประพัฒน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 094118xxxx
380 5921050008 ปภาวิชญ์ ธีระกุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 095-437xxxx
381 5921020017 ปภาวิน ธีระกุล ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-303xxxx
382 6121060013 ปยุต ค้ามี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 064-993xxxx
383 6121040039 ปรเมศร์ สงอุปการ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 086277xxxx
384 6021010012 ปรเมศวร์ ศรีสมโภชน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087471xxxx
385 6124040010 ประสิทธิชัย ทำการเหมาะ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 063-578xxxx
386 6121010012 ปรัชญา พุทโกสิทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 096-627xxxx
387 6131010037 ปราโมทย์ เสนน้อย เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 099908xxxx
388 5921020018 ปวริศร์ บัวเนี่ยว ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 087-271xxxx
389 6124040003 ปวริศา เกียรติฟุ้งเฟื่อง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 089-648xxxx
390 6137010004 ปวันรัตน์ ยอดเจริญ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 097-345xxxx
391 5921010095 ปัณวัตร สัจจมาศ ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-383xxxx
392 6132010003 ปานตะวัน สุวรรณมาลย์ การบัญชี การบัญชี 062-397xxxx
393 6121040023 ปารเมศ นุ่นจุ้ย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-626xxxx
394 5921040009 ปารเมศก์ ทาอั้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
395 5922010002 ปิยฉัตร เลขาวิจิตร การบัญชี การบัญชี xxxx
396 6122020003 ปิยรัตน์ พรมอาวุธ การตลาด การตลาด 062-343xxxx
397 6031040007 ปิยะ พูลนวล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093-603xxxx
398 5922010003 ปิยะธิดา รักรัษฎา การบัญชี การบัญชี 098-950xxxx
399 6131010038 ปิยะพงศ์ โพธิ์ทิพย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 064-705xxxx
400 6021010031 ปิยะพงศ์ ทองสุข ช่างยนต์ ยานยนต์ 063074xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th