ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
501 6131010021 มานิต ช่วยใจตรง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 083107xxxx
502 6132020001 มาริสา เกิดทอง การตลาด การตลาด 063074xxxx
503 6121010114 มินฑฎา คงวารี ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-201xxxx
504 5924040006 เมธาวดี สุวรรณา อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 093-756xxxx
505 6031010017 เมธิชัย นุ่มจิต เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 061257xxxx
506 6022040024 เมวดี สุวรรณวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
507 6121040012 ยศกร รัตตโน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 094-227xxxx
508 6121020015 ยศพนธ์ วาทีตรง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 084-629xxxx
509 6021040037 ยุทธการ ไชยรินทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
510 6121040028 ยุทธนา อมรสินธุ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 084653xxxx
511 5924040007 รจนา คงพูน อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 086-966xxxx
512 5921010092 รชฏ ทองย้อย ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 093-708xxxx
513 5921010034 รติพงศ์ อัชญาพันธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
514 5922020003 รมณี ประกับศิลป์ การตลาด การตลาด 086-120xxxx
515 6022040005 รมิดา ศรีกฤษณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 090291xxxx
516 5921040010 รัชการ มนินทร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-779xxxx
517 6121010100 รัชตนันท์ เทียบทรง ช่างยนต์ ยานยนต์ 062224xxxx
518 6131010014 รัฐภูมิ สุขขำ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089-227xxxx
519 6121010015 รัตติพงศ์ อาการส ช่างยนต์ ยานยนต์ 096-641xxxx
520 6022040006 รัตนา ปุยนุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 094045xxxx
521 6127010003 รัตนาภรณ์ สกุณา การโรงแรม การโรงแรม 096-747xxxx
522 5921020021 ราชิต รัตนบุรี ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 080-892xxxx
523 6021020010 ราเชนทร์ หอมเดช ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
524 6022040058 ราตรี รู้แจ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093623xxxx
525 6022040026 รุ่งทิพย์ ช้างน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
526 6131050002 รุ่งระวี ธรรมณี อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 063-058xxxx
527 6121040054 ฤทธิชัย เกื้อกูล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 065-875xxxx
528 6031020007 ฤทธิชัย สุวรรณอำพร เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
529 6121050007 ฤทธิ์ชัย เล็กขำ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-479xxxx
530 6122010001 ลิลาวรรณ กัณหวงศ์ การบัญชี การบัญชี 086-281xxxx
531 6031040008 เลิศชัย จุติพล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 080-329xxxx
532 6121010049 วงศธร อามิตร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
533 6027010008 วชิรภัทร มูสิกัณฑ์ การโรงแรม การโรงแรม 083392xxxx
534 6121060026 วรเชษฐ์ กัววงศ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 080708xxxx
535 5921010076 วรเทพ มาศเมฆ ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 082-519xxxx
536 6021040015 วรปรัชญ์ เพชรน้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 096027xxxx
537 5921010054 วรเมธ พยัคฆา ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-424xxxx
538 6026010003 วรรณนิสา จุติมูสิก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 096028xxxx
539 6137010002 วรรณนิสา ปานมาศ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 061-173xxxx
540 6131010016 วรวุฒิ ศรีวิลัย เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-884xxxx
541 6021050005 วรวุฒิ สุจเสน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 089588xxxx
542 6021010017 วรากร หมื่นราษฎร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 080144xxxx
543 6021010100 วราวุฒิ เพ็ชรทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
544 6121010050 วรินทร ไชยจิตต์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-701xxxx
545 6021010051 วรินทร ตรียะภาพ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
546 6021010077 วริศ หมวดชัยทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 063072xxxx
547 6129010016 วรุตม์ กุลฑล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-968xxxx
548 6129010006 วศินธรา อักษรทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 099690xxxx
549 6121010051 วสวัตติ์ ปะโคทานัง ช่างยนต์ ยานยนต์ 061150xxxx
550 5921060011 วสุพล ศรีทองพัน ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 093-765xxxx
551 6131010042 วัชระ กาญจนะ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 091-162xxxx
552 6121040041 วัชรินทร์ เมฆาภาค ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 091-719xxxx
553 5921060012 วัชรินทร์ ยอดสุขา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 096079xxxx
554 6131050001 วัชรินทร์ จินวรรณ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 098874xxxx
555 6121060018 วัฒนา อุปการสงค์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 063-065xxxx
556 6121010016 วัฒนา วงศ์ษาศิลปชัย ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-079xxxx
557 6139010005 วันเพ็ญ การันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 084-848xxxx
558 5924040008 วันวิสา มายิ้ม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 091-756xxxx
559 6021010018 วันเสาร์ ซังขาว ช่างยนต์ ยานยนต์ 089034xxxx
560 5922040015 วิจิตร สงวนถ้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083-102xxxx
561 6131010022 วิชญะ ประกอบจิตร์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 089-586xxxx
562 6121010083 วิชัยรัตน์ มาศเมฆ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-892xxxx
563 5926010009 วิฑูรย์ มุลกุณี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ xxxx
564 6131010043 วิทวัส จุลฉพล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 092-449xxxx
565 6024040008 วิภาวี คำทอง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 062225xxxx
566 6132020004 วิมลณัฐ แฝดสุระ การตลาด การตลาด 093-628xxxx
567 5922020004 วิยดา สุดรักษ์ การตลาด การตลาด 080-053xxxx
568 6131010023 วิระศักดิ์ สมบูรณ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 091713xxxx
569 5926010010 วิวัฒน์ จันทรประภา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 091-834xxxx
570 6121010017 วิศรุจน์ เจริญผล ช่างยนต์ ยานยนต์ 095-659xxxx
571 6121040042 วิษณุ ผดุงกิจ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 063812xxxx
572 6121040029 วิษณุ วิมลทรง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 086-685xxxx
573 6121040043 วิษุวัติ ผดุงกิจ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 063812xxxx
574 6131010044 วีรชัย จุติเจริญ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 083-645xxxx
575 6121040030 วีรชัย ภู่ร้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-647xxxx
576 5921010093 วีรชัย สิทธิพันธ์ ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 084-844xxxx
577 6021010115 วีรเชษฐ์ ดาราโชติ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084192xxxx
578 6121010084 วีรภัทร ศรีเชย ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-697xxxx
579 6031010018 วีรภัทร คงเช็น เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 080-882xxxx
580 6027010001 วีร์สุดา จันทรมณี การโรงแรม การโรงแรม 089866xxxx
581 6121020016 วีระเดช ทิพย์กองลาศ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 086-686xxxx
582 6031040009 วีระพล เสมอมาศ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093-3657xxxx
583 6024040009 วีระวรรณ มิตรมาศ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 09363xxxx
584 6121010085 วีระศักดิ์ สิงโหพล ช่างยนต์ ยานยนต์ 099572xxxx
585 6031010019 วีระศักดิ์ ยีโหนด เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 096560xxxx
586 6027010009 วุฒิไกร ยอดประดิษฐ์ การโรงแรม การโรงแรม 087381xxxx
587 6131040006 วุฒิชัย ชูมา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093-690xxxx
588 6121010101 วุฒิชัย จันทิปะ ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-137xxxx
589 6121010086 วุฒิชัย สิงโหพล ช่างยนต์ ยานยนต์ 061168xxxx
590 6031010020 วุฒิชัย จุลศร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 064-770xxxx
591 6139010015 ศกลวรรณ ภูมิพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 098-728xxxx
592 6121010018 ศตวรรษ ภักดิ์กำเลา ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-209xxxx
593 6031010021 ศตวรรษ มั่นคง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
594 6121060019 ศรราม ทองคณารักษ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 063-368xxxx
595 6021010079 ศรราม โทธรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 090262xxxx
596 6129010017 ศรายุทธ บรรลือศัพท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 061-248xxxx
597 6121010118 ศรายุทธ โอกาส ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
598 6021040039 ศราวุธ ลาภวานิช ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 062208xxxx
599 6131010045 ศรุต จันทร์สมมิตร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 095-08xxxx
600 6129010007 ศศิกานต์ กาญจน์เจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 063-946xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th