ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
201 5921020013 ณัฐวุฒิ เสาวรัญ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
202 6121040021 ณัฐวุติ คงรักษ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-650xxxx
203 6021010065 ณัฐสิทธิ์ จันทรเมธา ช่างยนต์ ยานยนต์ 0811978xxxx
204 6121060006 ณิชกมล แดงศรี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
205 6027010011 ณิชกานต์ มีพวกมาก การโรงแรม การโรงแรม 087769xxxx
206 6022040003 ณิชกานต์ ศรีเชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
207 6131010007 ดนัย ปานประเสริฐ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 086-685xxxx
208 6121040053 ดนัย บุญผล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 082-289xxxx
209 5921010008 ดนุชเดช มาศเมฆ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-086xxxx
210 6121040004 ดนุนัย พูลสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-493xxxx
211 6031010007 ดนุพร พรมดวง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
212 6121010064 ดวงตะวัน สกุลทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 094130xxxx
213 6021010005 ดัสกร เรืองยอดแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ 085795xxxx
214 6021010006 ดำรงศักดิ์ ภูมิธร ช่างยนต์ ยานยนต์ 080533xxxx
215 6021010024 ดุสิต ปันตะ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081089xxxx
216 6039010010 เดชพงศ์ สำเนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 088789xxxx
217 6021010092 เดชฤทธิ์ ดาษพร ช่างยนต์ ยานยนต์ 084475xxxx
218 6121010079 ตรีภพ ขาวซัง ช่างยนต์ ยานยนต์ 088502xxxx
219 6021020003 ตรีวิทย์ มีมา ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 086957xxxx
220 5921010009 ไตรมนตร์ สุวรรณธนู ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-265xxxx
221 5924040012 ถนอมพงศ์ สงวนทอง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 089-288xxxx
222 6022040062 ถาวรีย์ สุภาผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
223 6121010038 ถิรวิทย์ นุตราพันธุ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087887xxxx
224 6121010009 ทนันศักดิ์ พรหมทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-681xxxx
225 5921010044 ทรงเกียรติ ธรรมโสภณ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
226 5921010010 ทรงสิทธิ์ เจดีรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-162xxxx
227 6031040016 ทวีชัย นารีเลิศ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 063094xxxx
228 6039010011 ทวีสุข เพชรประสิทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ xxxx
229 6124040005 ทศพล หนูนันท์ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 098091xxxx
230 6121040005 ทัตษพงศ์ บุญเติม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 089-589xxxx
231 5926010002 ทานตะวัน พรหมทอง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 093-767xxxx
232 6031010008 ทิชานนท์ ยศมาก เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
233 6121010116 ทินรัตน์ จิตเที่ยง ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-515xxxx
234 6129010003 ทิพย์มาดา ขอสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 084-292xxxx
235 6039010003 ทิพวรรณ สรรพสารชล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 063076xxxx
236 6137010005 ทิวากาล วิเศษโชค การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 093-754xxxx
237 5922020002 ทิวาพร สุวรรณศิลป์ การตลาด การตลาด 083-642xxxx
238 6021010007 เทวา ทองสุข ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
239 6021020004 แทนกาย ดิษยบุตร ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 064864xxxx
240 6121060007 ธงชัย มุณียงค์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 099-481xxxx
241 6021040007 ธงชัย จักรหวัด ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090234xxxx
242 6121020007 ธณาวิทย์ แขกไทย ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 087-388xxxx
243 5921020014 ธนกร สุขกิตร์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 089-4700xxxx
244 6121010045 ธนกฤต สุกรี ช่างยนต์ ยานยนต์ 093718xxxx
245 6121060008 ธนกานต์ เวชภัณฑ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 098-749xxxx
246 6121010096 ธนชิต ศรีทิพย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 080146xxxx
247 6121020008 ธนพงษ์ พาหละ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
248 5921050007 ธนพนธ์ คงกุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 093-768xxxx
249 6039010004 ธนพร ทัศนโกวิท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 063074xxxx
250 6121010010 ธนพัฒน์ ช่วยพระยา ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-469xxxx
251 6021010045 ธนภัทร เผือกพันธุ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
252 6121010065 ธนรัชต์ พุทธพงค์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 0973387xxxx
253 6121010125 ธนวรรณ เมฆดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 084060xxxx
254 6121010066 ธนวัฒน์ ศิริพงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 095860xxxx
255 6021060007 ธนวัฒน์ โมกขจันทร์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 080040xxxx
256 6021020005 ธนวัฒน์ คงดำ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 080882xxxx
257 6021010025 ธนวัฒน์ พิบูลย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
258 5921060005 ธนวัฒน์ วรรณจรุง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086-271xxxx
259 5921010046 ธนวุฒิ สุขมณี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
260 6131010008 ธนศักดิ์ ศรีจะทิ้ง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 093-689xxxx
261 6031050001 ธนัช ศักดิ์ณรงค์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
262 6121010126 ธนัสยา เมฆดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-060xxxx
263 6021010026 ธนา เนียมดำ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093769xxxx
264 6131010009 ธนากร เนินพลอย เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 085-792xxxx
265 6031020003 ธนากร บุญช่วย เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
266 5926010007 ธนากร จำศิล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 084-184xxxx
267 5921010013 ธนากร ชูกลิ่น ช่างยนต์ ยานยนต์ 095-212xxxx
268 6139010009 ธนาพงศ์ ไชยสาท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 061-208xxxx
269 6021040032 ธนายุทธ ทองหนู ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 082422xxxx
270 6021020006 ธนายุทธ ไพพงศ์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ xxxx
271 6031010009 ธนาวุฒิ สอนหนู เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
272 6021010009 ธนาวุฒิ อ่อนวัช ช่างยนต์ ยานยนต์ 098690xxxx
273 5921010069 ธนาวุธ ชมกระบิล ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
274 6121060009 ธนูศักดิ์ กันยะติ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087-627xxxx
275 6031040021 ธรรมรงค์ ชูศิลป์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
276 6121010080 ธรรมรักษ์ สุจิวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ 081273xxxx
277 6021020007 ธราดล แสงประทีปทวี ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 098123xxxx
278 6121010011 ธราเทพ ชูละเอียด ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
279 6131010018 ธวัชชัย แสงมณี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 093635xxxx
280 6131010010 ธวัชชัย รักษายศ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 084-690xxxx
281 6131010011 ธวัชชัย เชาวดี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 098-087xxxx
282 6121040037 ธวัชชัย สงวนโสตร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 08489806xxxx
283 6121040036 ธวัชชัย บุญสำราญ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
284 6121010120 ธวัชชัย ช่วยสองเมือง ช่างยนต์ ยานยนต์ 062-204xxxx
285 6031050002 ธวัชชัย ชูทอง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
286 6021010067 ธวัชชัย ไกรวานิช ช่างยนต์ ยานยนต์ 081367xxxx
287 6021010066 ธวัชชัย สมบูรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 085081xxxx
288 5921040008 ธวัฒชัย พิมพ์ศร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-837xxxx
289 6121040051 ธัญวรัตน์ ณ วิเศษ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 064-073xxxx
290 6022040008 ธันวา คันทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 085261xxxx
291 6121010123 ธาราดล อากาศโชติ ช่างยนต์ ยานยนต์ 063-107xxxx
292 5927010003 ธิดารัตน์ นุ่มนวล การโรงแรม การโรงแรม 085-928xxxx
293 5921060006 ธีรกานต์ นนทะแก้ว ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 095416xxxx
294 6031040006 ธีรดนย์ กาวชู ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
295 6021010094 ธีรเดช มุสิกะ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087273xxxx
296 6121010119 ธีรพงษ์ บุญแสน ช่างยนต์ ยานยนต์ 095-426xxxx
297 6021010047 ธีรพัฒน์ สดุกขำ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098080xxxx
298 5921010014 ธีรพัฒน์ ปันผล ช่างยนต์ ยานยนต์ 080884xxxx
299 6121040006 ธีรภัทร รัตนอุบล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-593xxxx
300 6021040033 ธีรภัทร ไกรนุกูล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th