ข้อมูลบุคลากร " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 79 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 6 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นายประภาส คนซื่อ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
52 นายประยงค์ แสงสุวรรณโณ ครู ปริญญาตรี xxxx
53 นายปริญญา เพกกิ้ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท xxxx
54 นายพรนที พรหมทอง ครู ปริญญาตรี xxxx
55 นายพิศาล วัชรสุธากร ครู ปริญญาตรี xxxx
56 นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์ ครู ปริญญาตรี xxxx
57 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาโท xxxx
58 นายวัชรธร ผสารพันธ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
59 นายวิชาญ คนซื่อ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
60 นายวิทยา วงศ์เมฆ ครู ปทส. xxxx
61 นายวิเชียร สกุลนุ้ย ครู ปริญญาตรี xxxx
62 นายวิโชติ คำวิจิตร ครู ปริญญาตรี xxxx
63 นายวีระยุทธ ศรีเมือง ครู ปริญญาตรี xxxx
64 นายศรัญญู รัตนวิเชียร ครู ปริญญาตรี xxxx
65 นายศักดา สโมสร ครู ปริญญาตรี xxxx
66 นายศุภชัย ศรีเทพ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
67 นายสมชาย สังข์น้อย ครู ปริญญาตรี xxxx
68 นายสมพร กตัญรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
69 นายสมพร มีสิทธิ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
70 นายสมรัก ปานมาศ ครู ปริญญาตรี xxxx
71 นายสมศักดิ์ กุลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาตรี xxxx
72 นายสิทธิโชค พรหมทอง ครู ปริญญาตรี xxxx
73 นายสุธี พืชนุกูล ครู ปริญญาตรี xxxx
74 นายอนันต์ แก้วจันทร์ ครู ปริญญาตรี xxxx
75 นายอัคเรศร์ มณีโชติ ครู ปริญญาตรี xxxx
76 นายอำนาจ ศิลปรัศมี ครู ปริญญาตรี xxxx
77 นายอุสายันห์ เมืองด้วง ครู ปริญญาตรี xxxx
78 นายเสรี ลิ้มสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
79 นายไกรจักร ศรีนำ ครู ปริญญาตรี xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th