ข้อมูลบุคลากร " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 79 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 6 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 Ms. JULIE M. MANALO ครู xxxx
2 น.ส.จิราพร ชูรัตน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
3 น.ส.ฉายาลักษณ์ เพชรศรี ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
4 น.ส.ดวงดาว ชลสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
5 น.ส.บุศวรรณ ดำนุ่น ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
6 น.ส.ปานจิตต์ เพ็ชรเพ็ง ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
7 น.ส.ปาลิดา กุลศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท xxxx
8 น.ส.ปิยะมาศ เมืองด้วง ครู ปริญญาโท xxxx
9 น.ส.พรพิมล รัตนะพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
10 น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
11 น.ส.ศุทธินี ใจอารีย์ ครู ปริญญาตรี xxxx
12 น.ส.สุนิษา เพชรนุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
13 น.ส.สุนิสา น้อยเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
14 น.ส.สุพรรณี ทองจีน ครู ปริญญาตรี xxxx
15 น.ส.สุภาวดี สุจริต ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
16 น.ส.สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ ครู ปริญญาตรี xxxx
17 น.ส.หนึ่งฤดี ธานีวงษ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
18 น.ส.เกศินี คันสร ครู ปริญญาตรี xxxx
19 น.ส.เกษนีย์ ใจแน่ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx
20 น.ส.เรวดี พัฒน์ชู ครู ปริญญาตรี xxxx
21 นางกมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล ครู ปริญญาตรี xxxx
22 นางกัญญาพัชร บำรุงชู ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
23 นางจิตติมา คงเพชร ครู ปริญญาตรี xxxx
24 นางนาตยา ชลสินธุ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
25 นางประภักสร นวลยัง ครู ปริญญาตรี xxxx
26 นางปรินารถ จันทร์ด้วง ครู ปริญญาตรี xxxx
27 นางศิรินันท์ บุญจริง ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
28 นางสาวณัฎฐพัชร อ่อนประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
29 นางสุกัญญา ช่วยรักษ์ ครู ปริญญาโท xxxx
30 นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์ ครู ปริญญาตรี xxxx
31 นางสุดา พืชนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
32 นางสุติมา ทองราช ครู ปริญญาตรี xxxx
33 นางสุภิสรา จันทร์สิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี xxxx
34 นางสุรีย์ มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง xxxx
35 นางอรุณพร แตงอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนปลาย xxxx
36 นางอุษา ศรีรัชชะ ครู ปริญญาตรี xxxx
37 นางเสาวลักษณ์ สุดชี ครู ปริญญาตรี xxxx
38 นางโสภา ไชยจิตต์ ครู ปริญญาตรี xxxx
39 นายชลธิศ ปักเข็ม ครู ปริญญาตรี xxxx
40 นายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
41 นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
42 นายชัยรัตน์ พงศ์ทองเมือง ครู ปริญญาตรี xxxx
43 นายชัยวัฒน์ เห็นถูก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปริญญาเอก xxxx
44 นายชุติไชย ทองมีขวัญ ครู ปริญญาโท xxxx
45 นายฐะนะพงค์ หวันหมัด ครู ปทส. xxxx
46 นายทวีศักดิ์ ใจห้าว ครู ปริญญาตรี xxxx
47 นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์ ครู ปริญญาตรี xxxx
48 นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์ ครู ปริญญาตรี xxxx
49 นายบรรจง มณีรัตน์ ครู ปริญญาตรี xxxx
50 นายบารมี ศรีทอง ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมตอนต้น xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th