ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 27 รายการ
Search
  
   
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
1 เครื่องมือถอดประกอบสปริงโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ ถอดประกอบสปริงโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ 1. นายแมนรัตน์ อุปการณ์แก้ว 2. นายเกียรติศักดิ์ นวลใย 3. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 4. นายธีระศักดิ์ พรหมแก้ว 5. นายพัฒนพงศ์ ใจห้าว 6. นายวัชรพงศ์ พูดดี 7. นายภาสกร มีชัย 8. นายอนุวัฒน์ เพชรรัตน์ 9. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 10. นายฐาปกรณ์ แก้วเลื่อน 1. นายวิโชติ คำวิจิตร 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 5. นายอัคเรศร์ มณีโชติ ปวส. 2559
2 เครื่องมือถอดประกอบมูเล่ย์หน้าเครื่องยนต์ Toyota รุ่น VIGO เครื่องมือถอดประกอบมูเล่ย์หน้าเครื่องยนต์ Toyota รุ่น VIGO 1. นายธีรพล ชัยรัตน์ 2. นายสมพร ไทยสงค์ 3. นายกฤษฎา สมเชื้อ 4. นายธรรมรัตน์ หมาดสตูล 5. นายปริวัฒน์ บุญเหลือ 6. นายเลอเกียรติ ปานนุ้ย 7. นายนาบิล โตะเจะ 8. นายสุรินทร์ เทพแก้ว 9. นายอนุชา สัญญากิจ 1. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายสมชาย สังข์น้อย 5. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ปวส. 2559
3 เครื่องมือถอดประกอบโช๊คอัพรถยนต์ เครื่องมือถอดประกอบโช๊คอัพรถยนต์ 1. นายวศิน สมศิริ 2. นายภานุพงศ์ นวลมุสิก 3. นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่น 4. นายรักเกียรติ แสนภักดี 5. นายสราวุฒิ วรรณรัตน์ 6. นายชนะ รักประเสริฐ 7. นายชัยณรงค์ ไชยพฤกษ 8. นายนครินทร์ เรืองฤทธิ์ 9. นายเฉลิมศักดิ์ ใจรังสี 10. นายพงศธร ทองบุญชู 1. นายวีระยุทธ ศรีเมือง 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 4. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 5. นายศักดา สโมสร ปวส. 2559
4 ชุดล้างหัวฉีดรถมอเตอร์ไซด์ ชุดล้างหัวฉีดรถมอเตอร์ไซด์ 1. นายชัยยะอัตต์ เพชรแก้ว 2. นายณัฐพงศ์ แก้วสะอาด 3. นายธรพล ชัยพัฒน์ 4. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 5. นายภัทรนิษฐ์ ขวัญเกื้อ 6. นายอดิศักดิ์ รักษรเงิน 7. นายเนติธร แสนภักดี 8. นายณัฐพง สมเชื้อ 9. นายสุวิทย์ แก้วทอง 10. นายวศิน สมศิริ 1. นายสมชาย สังข์น้อย 2. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 3. นายศักดา สโมสร 4. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 5. นายอัคเรศร์ มณีโชติ ปวส. 2559
5 คีมถอดประกอบเบรคดรัมรถจักรยานยนต์ คีมถอดประกอบเบรคดรัมรถจักรยานยนต์ 1. นายฐาปกรณ์ แก้วเลื่อน 2. นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่น 3. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 4. นายวัชรพงษ์ พูดดี 5. นายอภิศักดิ์ รักษรเงิน 6. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 7. น.ส.กันต์ชนก รักษ์เพชร 1. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 2. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 3. นายบรรจง มณีรัตน์ 4. นายอานนท์ ฟังสัน 5. นายวิทยา วงศ์เมฆ ปวส. 2559
6 อุปกรณ์ขึ้น - ลงล้ออะไหล่แบบไฟฟ้า อุปกรณ์ขึ้น - ลงล้ออะไหล่แบบไฟฟ้า 1. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 2. นายจิรวัฒน์ ศุภมาศอมรา 3. นายรักเกียรติ์ แสนภักดี 4. นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว 5. นายแมนรัตน์ อุปการณ์แก้ว 6. นายสรายุทธ เห็นพร้อม 7. นายสมชาย ดำนุ่น 1. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 2. นายศักดา สโมสร 3. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 4. นายสุธี พืชนุกูล 5. นายวิโชติ คำวิจิตร ปวส. 2559
7 แม่แรง 3 ขา แม่แรง 3 ขา 1. นายภาสกร มีชัย 2. นายนฤเบศร์ ชูศิริ 3. นายจักรกฤษณ์ ชูรัตน์ 4. นายธีรพงค์ ชัยเมือง 5. นายธีรพงค์ มีเหง้า 6. นายพงศธร ทองบุญชู 7. นายภัทรพงศ์ เพชรนุ้ย 8. นายอนุชา สัญญากิจ 9. นายนัฐพงค์ ภู่กล 10. นายนาบิล โตะเจะ 1. นายอัคเรศร์ มณีโชติ 2. นายอำนาจ ศิลปรัศมี 3. นายศักดา สโมสร 4. นายทวีศักดิ์ ใจห้าว 5. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ ปวส. 2559
8 อุปกรณ์เครื่องช่วยดำนาตามแนวพอเพียงทฤษฏีใหม่ STC อุปกรณ์เครื่องช่วยดำนา 1. นายทินภัทร อ้วนทอง 2. นายพงศกร นุ่นชูคัน 3. นายเสกฐวุฒิ ช่วยบำรุง 4. นายธีระพงษ์ คงเพชร์ 5. นายธนพล คงทอง 6. น.ส.อัจฉรา เสวกวัง 7. น.ส.จีรวรรณ น้ำขาว 8. น.ส.มณฑาทิพย์ ยิ่งยงค์ 9. น.ส.จุฬาลักษณ์ เต็มสงสัย 10. น.ส.สิรินรัตน์ ถิ่น 1. นายสุเมธ ขาวซัง 2. นายวิทยา วงศ์เมฆ 3. น.ส.จุฑามาส ศิริภักษ์ 4. นางอุษา ศรีรัชชะ 5.น.ส.พิราภรณ์ จินดาวัฒนพงศ์ ปวส. 2559
9 เครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์ เครื่องหั่นหญ้าเนเปียร์ 1. นายธรรมนูญ เชวารี 2. นายนรากร กตัญรัตน์ 3. นายภัทรพงศ์ หัสบัน 4. นายนายภัทรพงศ์ ศรศรีชัย 5. นายวัชรชัย ควรเรือง 6. นายณัฐกร พรหมทอง 1. นายวัชรธร ผสารพันธ์ 2. นายฐะนะพงศ์ หวันหมัด 3. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 4. นายอุสายันห์ เมืองด้วง 5. นายสักกรินทร์ จินต์ขุนทอง ปวส. 2559
10 เครื่องหั่นใบยา เครื่องหั่นใบยา 1. นายวัชรินทร์ คงรเรือง 2. นายธรรมนูญ แสวงรู้ 3. นายพัฒนศักดิ์ ใจห้าว 4. นายนรากร ตัญนรินทร์ 5. นายภัทรพงศ์ คงศรีชาย 6. นายภัทรพงศ์ พัสบัน 7. นายศิริศักดิ์ พิชัยฤกธ์ 8. นายชัยนรินทร์ คงสมาน 9. นายวัชรพงษ์ ชัยสุข 10.นายนัชธร พรหมทอ 1.นายฐะนะพงศ์ หวันหมัด 2. นายวัชรธร ผสารพันธ์ 3. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 4. นายสิทธิโชค พรหมทอง 5. นายอุสายันห์ เมืองด้วง ปวส. 2559
11 เครื่องมือขันน๊อตล๊อคก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า เครื่องมือขันน๊อตล๊อคก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 1. นายศรัณต์พงษ์ ดิสสานนท์ 2. นายศิริชัย ดำคล้าย 3. นายจิรโชติ ด้ามสันเที๊ยะ 4. นายณัฐนันท์ หนูพรหม 5. น.ส.วิภาวี ทับจันทร์ 6. น.ส.นฤมล ราชรักษ์ 7. นายณัฐวุฒิ อินคำ 8. นายนนทภัทร ภักดี 1.นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์ 2. นายวิเชียร สกุลนุ้ย 3. นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์ 4.น.ส.สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธ ปวส. 2559
12 ก๊อกน้ำอนามัย ก๊อกน้ำอนามัย 1. นายสุทธิชัย เกิดสุวรรณ 2. นายณัฐนนท์ จันทร์แก้ว 3. นายอภิวัฒน์ อินทราช 4. นายฐานวุฒิ ชูแก้ว 5. นายศรัณต์พงษ์ ดิสสานนท์ 6. นายรัฐภาค ด้วงปาน 7. นายสันติ ชูแก้ว8. นายอาทิตย์ พอศรีชัย 9. นายกฤช จันทร์เจือแก้ว 10. นายภัทรพล ชูฤทธิ์ 1. นายอานนท์ ฟักสัน 2. น.ส.จิราพร ชูรัตน์ 3. นายบรรจง มณีรัตน์ 4. นายเอนก พงศานนท์ 5. นายวิทยา วงศ์เมฆ ปวส. 2559
13 เหล็กปีนเสาไฟฟ้า เหล็กปีนเสาไฟฟ้า 1. นายณัฐวุฒิ พุ่มเอี่ยม 2. นายพนัช สุมทรง 3. นายสุรศักดิ์ เอี่ยมบุญรอด 4. นายวายุ จันทร์แก้ว 5. นายปฐมพงศ์ ใจห้าว 6. นายสิทธิพงษ์ หมื่นสีพรม 7. นายอเนนท์ ควรเรือง 8. นายปรียะพงษ์ พรหมเดิม 9. นายวรากร เรืองปลอด 10. นายปัฏฐวุฒิ ทิพยม 1. นายอุสายันห์ เมืองด้วง 2. นายชัยวัฒน์ เห็นถูก 3. นายภิเชษฐ์ คชเชนทร์ 4. นายบรรจง มณีรัตน์ 5. นายวิเชียร สกุลนุ้ย ปวส. 2559
14 ฝาปิดเต้ารับ ป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าแก่เด็ก ฝาปิดเต้ารับ ป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าแก่เด็ก 1. นายเกียรติวงศ์ แก้วกุล 2. นายอาวุธ จันทร์ศรี 3. นายธนากร แซ่ด่าน 4. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรอินทร์ 5. นายอาทิตย์ สุวรรณรัตน์ 6. นายศันตพงศ์ แซ่ปิ้ง 7. นายธนพัต เพ็งไทยสงค์ 8. นายศรายุทธ เทพทอง 9. นายนพดล แขกพงศ์ 10. นายธนศักดิ์ เสมอหน้า 1. นายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์ 2. นายชุติไชย ทองมีขวัญ ปวส. 2559
15 สมาร์ทปลั๊ก สมาร์ทปลั๊ก 1. นายพลรัตน์ พลแก้ว 2. นายศุภวัฒน์ ประมวนทรัพย์ 3. นายณัฐพล เชิดชู 4. นายสิชล นุ่นชูผล 5. นายเจตนิภัทร วรรณวงค์ 6. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 7. นายศรันย์ สุขจันทร์ 8. นายชัยวัฒน์ ก๋งอุบล 9. นายสีตูเวน บุญดี 10. น.ส.วิกันดา ชูแก้ว 1. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 2. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 3. นายอุเทน เพ็ชรทอง 4. นายอุรุพงษ์ นวลยัง 5. นางณัฐวรรณ ภักดีชน ปวส. 2559
16 เครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดพลังงาน เครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดพลังงาน 1. นายสิชล นุ่นชูผล 2. นายธนดิษฐ์ แสนศิลป์ 3. นายณัฐพันธ์ เชิดชู 4. นายสีตูเวน บุญดี 5. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 6. นายพลรัตน์ พลแก้ว 7. นายศรันย์ สุขจันทร์ 8. นายเจตนิภัทร วรรณวงค์ 9. นายพชรพล มีคล้าย 10. น.ส.สุดารัตน์ เหมทานนท์ 1. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 2. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 3. นายอุเทน เพ็ชรทอง 4. นายอุรุพงษ์ นวลยัง 5. นางอุษา ศรีรัชชะ ปวส. 2559
17 อุปกรณ์จับชิ้นงานบัดกรีระบบดูดควันอัตโนมัติ อุปกรณ์จับชิ้นงานบัดกรีระบบดูดควันอัตโนมัติ 1. นายศรัญ สุขจันทร์ 2. นายธนดิษฐ์ แสนศิลป์ 3. นายณัฐพันธ์ เชิดชู 4. น.ส.ชนิดา จิตต์เส้ง 5. นายเจตนิภัทร วรรณวงศ์ 6. นายสิชล นุ่นชูผล 7. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 8. นายสีตูเวน บุญดี 9. นายพลรัตน์ พลแก้ว 10. น.ส.โสภี ประชุมวงศ์ 1. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นายอุเทน เพ็ชรทอง 4. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 5. น.ส.จุฑามาส ศิริภักษ์ ปวส. 2559
18 sms energy (save motor save Energy) sms energy (save motor save Energy) 1. นายพลรัตน์ พลแก้ว 2. นายณัฐพล เชิดชู 3. นายศรันย์ สุขจันทร์ 4. นายเจตนิภัทร วรรณวงค์ 5. นายศุภวัฒน์ ประมวลทรัพย์ 6. นายสิชล นุ่นชูผล 7. นายสีตูเวน บุญดี 8. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 9. นายพชรพล มีคล้าย 10. น.ส.ชัญญานุช สุวรรณโชติ 1. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 2. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 3. นายอุเทน เพ็ชรทอง 4. นายอุรุพงษ์ นวลยัง 5. นางอุษา ศรีรัชชะ ปวส. 2559
19 เครื่องเตือนพื้นลื่น 3 ภาษา เครื่องเตือนพื้นลื่น 3 ภาษา 1. นายสิชล นุ่นชูผล 2. นายณัฐพันธ์ เชิดชู 3. นายศรัญ สุขจันทร์ 4. นายวชิราวุธ สุวรรณสาม 5. นางสาวชนิดา จิตต์เส้ง 6. นายศรันย์ สุขจันทร์ 7. นายณัฐพล เชิดชู 8. นายเจตนิภัทร วรรณวงค์ 9. นายสิชล นุ่นชูผล 10. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุดชี 2. นางสุขุมาพร วิบุญศิลป์ 3. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 4. นายอุเทน เพ็ชรทอง 5. นายอุรุพงศ์ นวลยัง ปวส. 2559
20 เครื่องช่วยพยุงเดินแบบนับเก้า เครื่องช่วยพยุงเดินแบบนับเก้า 1. นายธนดิษฐ์ แสนทรศิลป์ 2. นายสิชล นุ่นชูผล 3. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 4. นายณัฐพล เชิดชู 5. นายศรันย์ สุขจันทร์ 6. นายพลรัตน์ พลแก้ว 7. นายพชรพล มีคล้าย 8. นายศุภวัฒน์ ประมวลทรัพย์ 9. นายสีตูเวน บุญดี 10. น.ส.อัจฉรา เสวกวัง 1. นายอุเทน เพ็ชรทอง 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 4. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 5. นายภิเษฐ์ คชเชนทร์ ปวส. 2559
21 เตือนขโมยยางอะไหล่รถยนต์ เตือนขโมยยางอะไหล่รถยนต์ 1. นายธราวุธ แสงภู่ 2. นายอภิรัตน์ ขุนณรงค์ 3. นายธีรพัฒน์ เพชรัตน์ 4. น.ส.ลฎาภา หนูศรีคง 5. นายวชิราวุธ สุวรรณสาม6. น.ส.ชนิดา จิตต์เส้ง 7. นายอัฐชัย ศรีวิเชียรอำไพ 8. นายธีรภัทร ทินวงศ์ 9. นายสิชล นุ่นชูผล 10. น.ส.สุวรรณี ผิวดำ 1. นายอุเทน เพ็ชรทอง 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 4. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 5. นางอุษา ศรีรัชชะ ปวส. 2559
22 โซล่าน๊อคดาวน์ โซล่าน๊อคดาวน์ 1. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 2. นายพชรพล มีคล้าย 3. นายณัฐพงษ์ งามยิ่ง 4. นายรชต เงินเปีย 5. นายชัยวัฒน์ ก๋งอุบล 6. นายธราวุธ แสงภู่ 7. นายอภิรัตน์ ขุนณรงค์ 8. นายวชิราวุธ สุวรรณสาม 9. นายธีรพัฒน์ เพชรรัตน์ 10. น.ส.ลฎาภา หนูศรีคง 1. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 4. นายอุเทน เพ็ชรทอง 5. น.ส.ประภักสร ชลธาร ปวส. 2559
23 อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งออกจากตู้เย็น อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งออกจากตู้เย็น 1. นายธีรภัทร ทินวงค์ 2. นายจารุวัฒน์ ชูแก้ว 3. นายณัฐพงษ์ งามยิ่ง 4. นายธีรพัฒน์ เพชรัตน์ 5. นายวชิราวุธ สุวรรณสาม 6. นายอภิรัตน์ ขุนรงค์ 7. นายอัฐชัย ศรีวิเชียรอำไพ 8. น.ส.ลฎาภา หนูศรีคง 9. น.ส.ชัญญานุช สุวรรณโชติ 10. น.ส.ชนิดา จิตต์เส้ง 1. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 4. นายอุเทน เพ็ชรทอง 5. น.ส.ประภักสร ชลธาร ปวส. 2559
24 โปรแกรมเตือนสภาวะเสี่ยงภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเตือนสภาวะเสี่ยงภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 1. น.ส.ลฎาภา หนูศรีคง 2. นายธีรพัฒน์ เพชรัตน์ 3. นายพลรัตน์ พลแก้ว 4. นายศุภวัฒน์ ประมวลทรัพย์ 5. นายสิชล นุ่นชูผล 6. นายสีตูเวน บุญดี 7. นายชัยวัฒน์ ก๋งอุบล 8. นายภานุวัฒน์ ศรีวารินทร์ 9. นายณัฐพล เชิดชู 10.นายเจตนิภัทร วรรณวงศ์ 1. นายอุรุพงศ์ นวลยัง 2. นายสิทธิพงษ์ จีนหมั้น 3. นางเสาวลักษณ์ สุดชี 4. นายอุเทน เพ็ชรทอง ปวส. 2559
25 เครื่องมือเหลาท่อนไม้ เครื่องมือเหลาท่อนไม้ 1. นายเจนณรงค์ อักษรทอง 2. นายโฆษิต ทองสุข 3. นายสิทธิรัฐ บริบูรณ์ 4. นายกิตติภัทร์ อินทร์ทอง 5. นายภาณุพงศ์ เมปริญญา 6. นายรุ่งเรือง รักษ์ทอง 7. นายศราวุฒิ แท้เที่ยง 8. นายณัฐวร พรหมทอง 9. นายธรรมนูญ แสวงรู้ 10. นายภัทรพงศ์ หัสบัน 1. นายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์ 2. นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์ 3. นายชลธิศ ปักเข็ม ปวส. 2559
26 ชุดถังเพาะเมล็ดพันธ์พืช ชุดถังเพาะเมล็ดพันธ์พืช 1. น.ส.อมรรัตน์ เพชรเศรษฐ์ 2. น.ส.วิภาวรรณ เทพเพ็ง 3. น.ส.จารุวรรณ เมืองแก้ว 1. นางจิตติมา คงเพชร 2. นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์ 3. นางสุขุมาพร วิบุลศิลป์ 4. นางณัฐวรรณ ภักดีชน 5. นางปรินารถ จันทร์ด้วง ปวส. 2559
27 สบู่กาแฟสมุนไพร สบู่กาแฟสมุนไพร 1. นางสาววนิดา จันทร์วงศ์ 2. น.ส.ทิพวรรณ จันทร์มณี 3. นางสาวปารวีร์ กิ้มนวล 4. นายปกรณ์ กล้าอยู่ 5. น.ส.ณัฐกานต์ นวลมี 6. น.ส.ธรรมนูญ คิดเหมาะ 7. น.ส.เกศรา ชูชื่น 8. น.ส.พิไลวรรณ รู้จำ 9. น.ส.อริศรา เชี่ยวชาญ 10. นายวีรยุทธ แก้วปาน 1. นายพรนที พรหมทอง 2. น.ส.จุฑามาส ศิริภักษ์ 3. นายศรัญญู รัตวิเชียร 4. นางจิตติมา คงเพชร ปวส. 2559

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th