ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 6121040001 กชนันท์ โต๊ะกานี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
2 6022040001 กชพรรณ ลั่นซ้าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
3 6037010009 กตชกร ผิวดำ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
4 6032010001 กนกกร กุลตัน การบัญชี การบัญชี xxxx
5 6121050001 กนกพร ศรประดิษฐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
6 6121010041 กนกพล สัญญากิจ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
7 5921040001 กนกพล คงสุข ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
8 6022010001 กนกวรรณ เกษรสิทธิ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
9 6021050030 กนกวรรณ แสงสำอาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
10 5922040001 กนกวรรณ แก้วบัวทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
11 6132040001 กมลชนก ม่วงมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
12 6021050001 กมลชนก กังสุกุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
13 5821010040 กมลเทพ ป้องกัน ช่างยนต์ ยานยนต์ 092908xxxx
14 5927010042 กมลวรรณ ด้วงทอง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
15 6021030001 กมลศิลป์ เพชรเศรษฐ์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
16 6021040001 กรกช บัวบุญ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
17 6131010002 กรพล ผิวล้วน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
18 6121010042 กรพล สมหวัง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
19 6137010011 กรพลอย แก้วบรรจักร การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
20 6031040001 กรวินทร์ งามขำ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
21 6131030001 กรีเทพ ดอนณรงค์ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
22 5921020001 กฤช จันทร์เจือแก้ว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
23 6021030015 กฤตยศ เกตุกัณหา ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
24 6021060001 กฤตสุชนม์ ชุมชอบ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
25 5921020002 กฤติน กูลแก้ว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
26 5921060020 กฤติพงค์ ฉิมมุสิก ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
27 6021010041 กฤติมา ทองเผือก ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
28 6121050002 กฤษฎา พูดดี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
29 6121040002 กฤษฎา โพธิรัตน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
30 6022040002 กฤษฎา เลขะผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
31 6021040003 กฤษฎา หนูช่วย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
32 5921060001 กฤษฎา คงสัง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
33 5821010041 กฤษฎา พรหมจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084889xxxx
34 5721020001 กฤษฎา อาชาฤทธิ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
35 5921020003 กฤษณ ยกอิ้น ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
36 6031010001 กฤษณพงศ์ จันทราทิพย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
37 6131010003 กฤษณพงษ์ เห็นพร้อม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
38 6121040003 กฤษดา แก้วกุล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
39 6021010001 กฤษดา เข็มขาว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
40 5921050001 กฤษดา จิตตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
41 6127010002 กลวัชร วัดเกตุ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
42 6127010003 กษมา พรหมมา การโรงแรม การโรงแรม 085692xxxx
43 6132010001 กษริน พรหมทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
44 6021010042 กษิดิศ เตาวะโต ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
45 6121010001 ก้องกิดากร กุรัมย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
46 5921060021 ก้องเกียรติ สุวรรณวงศ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
47 6022040016 ก้องแก้ว สุขสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
48 6032040001 กัญจนพร ภูวนสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
49 6127010004 กัญชรส ดำสมุทร การโรงแรม การโรงแรม xxxx
50 6021060002 กัญญ์วรา ปานแก้ว ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
51 5922010001 กัญญา พรหมแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
52 6127010005 กัญญานัฐ แก้วคง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
53 6127010007 กัญญาพัชร อาจหาญ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
54 6037010003 กัญญารัตน์ รุ่งเรือง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
55 6022010002 กัญญารัตน์ ขนานชี การบัญชี การบัญชี xxxx
56 5921050002 กัญญารัตน์ จินดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
57 5921010002 กันต์กวี เพชรรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
58 5927010040 กันต์ชนก รักษ์เพชร การโรงแรม การโรงแรม xxxx
59 6031010002 กันตินันต์ จันทร์ทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
60 5921040051 กันตินันท์ อินทราช ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
61 5922010002 กานต์ธีรา ชลสินธุ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
62 6122010003 กิจติมา พุ่มเอี่ยม การบัญชี การบัญชี xxxx
63 5821030016 กิตติทัต ดีมาน ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
64 5921010003 กิตติธัช เมฆใหม่ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
65 6131010004 กิตติพงศ์ เรืองฤทธิ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
66 6121010044 กิตติพงศ์ ปิ่นทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
67 6031010003 กิตติพงศ์ วงศ์สุวรรณ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
68 5921030002 กิตติพงศ์ เกิดมณี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
69 6121010045 กิตติภูมิ แก้วขาว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
70 6021010002 กิตติวัฒน์ ทองสุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
71 5921060017 กิตติวัฒน์ หนูเกื้อ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
72 6131060001 กิตติศักดิ์ แก้วเสน ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
73 5921010004 กิตติศักดิ์ สิงห์ทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
74 6121040004 กิติชัย เรืองพุทธ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
75 5921010005 กิติศักดิ์ เสียงเพราะ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
76 6031040002 กิรติ พรหมแก้ว ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
77 6132010002 กุลนรี ศรีสุข การบัญชี การบัญชี xxxx
78 6021010003 กุลโรจน์ ดวงมุสิก ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
79 5922010003 กุลวดี ณ นคร การบัญชี การบัญชี 093239xxxx
80 5931010021 เกรียงศักดิ์ ชูชื่น เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
81 6122010026 เกศรินทร์ หุ้ยล่อง การบัญชี การบัญชี xxxx
82 6027010035 เกศรินทร์ นุ่มนิ่ม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
83 6021040044 เกศสุดา ดำแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
84 5921010077 เกษมสันต์ จงไกรจักร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
85 5921010038 เกษมสันต์ ไชยพงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
86 5922040027 เกษรา ชูชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
87 5921060018 เกียรติกุล บุญอินทร์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
88 6121010038 เกียรติเกรียงศักดิ์ ใจหมั้น ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
89 6131040013 เกียรติวงค์ แก้วกุล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 081597xxxx
90 6121040037 เกียรติศักดิ์ สุขศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
91 5921050024 เกียรติศักดิ์ เรืองสวัสดิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
92 5921040043 เกียรติศักดิ์ งามคม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
93 5821030009 เกียรติศักดิ์ ไชยวิเศษ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 080146xxxx
94 5921040048 ไกรรัตน์ เพชรเศรษฐ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
95 6021020003 ขจรศักดิ์ พรหมแก้ว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
96 5921060019 ขวัญชัย สุขแจ่ม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
97 6022010003 ขวัญฤทัย อ้นทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
98 6021050028 เขมทัต ฝอยทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
99 5921040044 เขษมศักดิ์ จันทรชิต ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
100 5921060002 คฑาวุฒิ ชูสุวรรณ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th