ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 20,023 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 4,835 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 16 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 5927010041 กชมน เพชรเชนทร์ การโรงแรม การโรงแรม 084590xxxx
2 6122010001 กชมน รัตนพันธ์ การบัญชี การบัญชี 082833xxxx
3 5927010042 กชามาส ชูช่วยสุวรรณ การโรงแรม การโรงแรม 087265xxxx
4 6031010096 กณิกนันต์ อาษาสิงห์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 090161xxxx
5 5927010001 กติกา หนูชู การโรงแรม การโรงแรม 084744xxxx
6 6022010046 กนกกาญจน์ จันทร์หวัง การบัญชี การบัญชี 081269xxxx
7 6122040044 กนกกาญจน์ ทองสีนวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093623xxxx
8 6127010036 กนกทิพ คงเมคา การโรงแรม การโรงแรม 080703xxxx
9 6021010001 กนกพล สุชาติพงษ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-039xxxx
10 6022010047 กนกพิชญ์ ศรีสว่าง การบัญชี การบัญชี 084850xxxx
11 6022040001 กนกวรรณ นาคแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081082xxxx
12 6022010048 กนกวรรณ สองสี การบัญชี การบัญชี xxxx
13 5927010043 กนกวรรณ สวัสดี การโรงแรม การโรงแรม 082282xxxx
14 5922010032 กนกวรรณ วิเชียรทอง การบัญชี การบัญชี 083175xxxx
15 6032010001 กนกวรรณ ทองทิพย์ การบัญชี การบัญชี 082283xxxx
16 6032010002 กนกวรรณ พูลประเสริฐ การบัญชี การบัญชี 085783xxxx
17 6032010037 กนกวรรณ มณีสม การบัญชี การบัญชี 081-536xxxx
18 6032040001 กนกวรรณ บุญเกื้อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
19 6122010002 กนกวรรณ ระวิวงค์ การบัญชี การบัญชี 091656xxxx
20 6122040001 กนกวรรณ ทองแป้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 090165xxxx
21 6132010047 กนกวรรณ แก้วคชชา การบัญชี การบัญชี 061245xxxx
22 6132040001 กนกวรรณ บัวเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 090779xxxx
23 5922010067 กมลชนก ศรีสมบัติ การบัญชี การบัญชี 095703xxxx
24 6127010037 กมลชนก ทิ้งเมือง การโรงแรม การโรงแรม 065050xxxx
25 5822010111 กมลทิพย์ ยงเยื้องคง การบัญชี การบัญชี 093715xxxx
26 6122010071 กมลทิพย์ ดำรัส การบัญชี การบัญชี xxxx
27 6127020001 กมลทิพย์ สุวรรณรัตน์ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 084186xxxx
28 5921050001 กมลเทพ พิบูลย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 093750xxxx
29 6022010001 กมลพรรณ หอมหวล การบัญชี การบัญชี 098109xxxx
30 6121040067 กมลภพ พรหมทอง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087265xxxx
31 5927010044 กมลรัตน์ มีบัว การโรงแรม การโรงแรม 08986xxxx
32 5927020001 กมลลักษณ์ สุวรรณรัตน์ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 084186xxxx
33 5822010073 กมลวรรณ ศรีสุข การบัญชี การบัญชี 084849xxxx
34 6032040002 กมลวรรณ แร่สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089586xxxx
35 6122010072 กมลวรรณ ศิริสมบัติ การบัญชี การบัญชี xxxx
36 6132010001 กรกนก เพชรสีเงิน การบัญชี การบัญชี xxxx
37 5927010002 กรกมล ดีจิตร การโรงแรม การโรงแรม 089032xxxx
38 6127010001 กรชวัล เชื้อสายใจ การโรงแรม การโรงแรม 061186xxxx
39 5721040045 กรณิศ สุวรรณรัตน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 084186xxxx
40 6132040002 กรพินธุ์ แก้วภราดัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
41 5927010003 กรรณติกานต์ ทองสีนวล การโรงแรม การโรงแรม 082816xxxx
42 5922040034 กรรณิกา ม่วงพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093361xxxx
43 6032010003 กรรณิการ์ กรดศรีไหม การบัญชี การบัญชี 093651xxxx
44 5922040001 กรวิชญ์ แก้วเซ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093763xxxx
45 6031010097 กรวิชญ์ สามัตถิยากร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 080691xxxx
46 6037010001 กรวิชญ์ นวลมี การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 080144xxxx
47 6121040001 กรวิชญ์ ซ้ายเกลี้ยง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
48 6021050026 กรวิทย์ ขุนพิทักษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 098074xxxx
49 6021010137 กรวิวัฒน์ เสียงดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 080878xxxx
50 5921010044 กริชษฏากร อินจันทร์ ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 081787xxxx
51 6021060002 กฤตนัย รัตนวุฒิกุล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 093786xxxx
52 6021050001 กฤตพร ณ สุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
53 6121050001 กฤตภาส ปาลบุตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ O61084xxxx
54 5821010165 กฤตเมธ สัมฤทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-3811xxxx
55 6031060001 กฤตเมธ ฤทธาภิรมย์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086274xxxx
56 6121060001 กฤตศธรณ์ ศรีศิริ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 061242xxxx
57 6121050022 กฤติธี เกิดบัวทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086017xxxx
58 6121010023 กฤติน ภิรมย์รส ช่างยนต์ ยานยนต์ 063083xxxx
59 6022040002 กฤติพงษ์ เพชรน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 091821xxxx
60 6031010058 กฤษฎา สมเคราะห์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
61 6031010020 กฤษฎา เพชรฤทธิ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 081080xxxx
62 6031050001 กฤษฎา อุสาดี อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
63 6121010136 กฤษฎา ปรางแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ 082265xxxx
64 6121040002 กฤษฎา นาคนาคา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
65 6121040068 กฤษฎา พรหมรักษา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087567xxxx
66 6121040089 กฤษฎา หนูเนตร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 096931xxxx
67 6121050023 กฤษฎา แสงประกาย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
68 6131050001 กฤษฎา โสธรศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 062210xxxx
69 6121010137 กฤษฎิ์ สังข์ทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 093723xxxx
70 6021010091 กฤษฏา เกื้อภักดิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084861xxxx
71 6121060021 กฤษณ์ดนัย พรหมวิจิตร ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087283xxxx
72 6131010036 กฤษณ์ดนัย จิตตารมย์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 093769xxxx
73 5921050002 กฤษณพงศ์ จุติชอบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 098-736xxxx
74 6121010181 กฤษณรงค์ อินทนู ช่างยนต์ ยานยนต์ 098421xxxx
75 6021040046 กฤษณะ อักษรไทย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090484xxxx
76 6021040024 กฤษณะ ศรีอักษร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
77 5922040063 กฤษณะ อุปการณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 096607xxxx
78 5921040043 กฤษณะ ดอกจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081077xxxx
79 5921040001 กฤษณะ สมมารถ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 086280xxxx
80 6031040001 กฤษณะ เกิดศรี ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม 087804xxxx
81 6032040003 กฤษณะ พิทักษ์วงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 086273xxxx
82 6131050002 กฤษณะ ผลถาวร อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 087890xxxx
83 6021010183 กฤษณะจักร์ ศรีกรด ช่างยนต์ ยานยนต์ 085478xxxx
84 6132010049 กฤษณาอัญญา ม่วงหีต การบัญชี การบัญชี 085-790xxxx
85 6021010025 กฤษดา กียะกูล ช่างยนต์ ยานยนต์ 090173xxxx
86 6021010002 กฤษดา ถาวรบรรจบ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087272xxxx
87 6121010024 กลวัชร รัตนพันธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 097354xxxx
88 6122040002 กลวัชร ยาบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089874xxxx
89 6021040117 กล้าณรงค์ น้ำเพชร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 065076xxxx
90 5921060002 กล้าณรงค์ สังข์แก้ว ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 093575xxxx
91 5921010086 กล้าณรงค์ สวนกูล ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
92 6121040110 กล้าณรงค์ รัตนบุรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 084852xxxx
93 6127010002 กษิดิ์เดช ห่อทรัพย์ การโรงแรม การโรงแรม 065047xxxx
94 6121040111 กษิดินทร์ แสงวิเชียร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 091783xxxx
95 6021060003 กษิดิศ ชูชนะ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087047xxxx
96 6021010206 กษิดิศ อนุรักษ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 095715xxxx
97 6121010113 กษิดิศ วงศ์หิรัญยิ่งยศ ช่างยนต์ ยานยนต์ 085121xxxx
98 6121060002 กษิเดช ผลกล่ำ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 080691xxxx
99 6022040042 กสิณเทพ ซื่อสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081569xxxx
100 6121010114 ก้องเกียรติ สิริพันธ์พงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 065816xxxx

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 2,518 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 364 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,405 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 955 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 3,951 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 79.02

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,269 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,518 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50.36

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 791 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,770 คน / 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th