ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 134 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2561 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แผนการรู้วิชาการออกแบบภาพกราฟิก
2 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครือข่าย
3 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศยนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
4 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
5 2556 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
7 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง โครงการ
8 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี
9 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
10 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
11 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
12 2561 2201-การบัญชี การบัญชี
13 2556 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
14 2561 2202-การตลาด การตลาด
15 2561 2301-วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
16 2561 2302-การออกแบบ การออกแบบ
17 2561 2305-ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ ศิลปหัตถกรรม
18 2561 2306-การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ การถ่ายภาพ
19 2561 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก
20 2561 0000 เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 2556 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
22 2556 2103-ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
23 2556 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
24 2556 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
25 2556 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
26 2556 2121-โยธา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
27 2556 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
28 2556 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
29 2556 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
30 2556 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 134 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 8 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 26 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 3 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 27 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 29 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 22 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 12 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th