ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 98 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารโรงงาน ส่วนกลาง 1 2558 920,000.00
2 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น แผนกการโรงแรม ส่วนกลาง 1 2560 2,500,000.00
3 ห้องประชุม (โรงอาหาร) สถานศึกษา 1 2555 0.00
4 อาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 1 2516 1,000,000.00
5 อาคารแฟลต 4 ชั้น ส่วนกลาง 1 2560 12,000,000.00
6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. ส่วนกลาง 1 2560 18,600,000.00
7 ตึก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 40 เมตร ส่วนกลาง 1 2557 11,000,000.00
8 อาคารสำนักงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น อาคาร 1 ส่วนกลาง 1 2525 0.00
9 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ส่วนกลาง 1 2524 12,000,000.00
10 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ส่วนกลาง 1 2558 16,000,000.00
11 อาคาร 3 อาคารตึก 4 ชั้น ส่วนกลาง 1 2528 5,400,000.00
12 อาคาร 2 อาคารตึก 3 ชั้น ส่วนกลาง 1 2520 2,500,000.00
13 ศาลาพักร้อน ส่วนกลาง 1 2525 0.00
14 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
15 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
16 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
17 โรงเรือนเลี้ยงสุกร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
18 โรงเรือนเลี้ยงไก่ ส่วนกลาง 1 2525 0.00
19 โรงเรือนอนุบาลเพาะฟักลูกปลา ส่วนกลาง 1 2525 0.00
20 อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกเกษตร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
21 บ้านพักนักศึกษาแผนกเกษตร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
22 บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น ส่วนกลาง 1 2525 0.00
23 บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ชั้น ส่วนกลาง 1 2525 0.00
24 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 9 หน่วย ส่วนกลาง 2 2525 0.00
25 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย ส่วนกลาง 2 2525 0.00
26 ระบบประปาบาดาล ส่วนกลาง 2 2525 0.00
27 โรงเรือนเพาะชำ ส่วนกลาง 1 2526 0.00
28 โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ส่วนกลาง 1 2532 0.00
29 อาคารป้อมยาม ส่วนกลาง 1 2533 0.00
30 บ้านพักครู ส่วนกลาง 2 2534 0.00
31 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย ส่วนกลาง 1 2534 0.00
32 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกลาง 1 2535 0.00
33 อาคารเรียน อาคาร 2 (4 ชั้น) แผนกสามัญ ส่วนกลาง 1 2535 0.00
34 อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อม none 1 2536 0.00
35 ศาลาพระ ส่วนกลาง 1 2537 0.00
36 โรงจอดรถ ส่วนกลาง 1 2537 0.00
37 อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม ส่วนกลาง 1 2537 0.00
38 อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง ส่วนกลาง 1 2538 0.00
39 อาคาร 1 คณะวิชาศิลปกรรม ส่วนกลาง 1 2522 3,026,000.00
40 อาคาร 2 คณะวิชาบริหารธุรกิจ ส่วนกลาง 1 2553 28,300,000.00
41 อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน ส่วนกลาง 1 2527 5,615,000.00
42 อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ ส่วนกลาง 1 2532 8,258,000.00
43 อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ ส่วนกลาง 1 2537 17,250,090.00
44 อาคาร 6 ส่วนกลาง 1 2558 26,240,000.00
45 อาคารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 1 2555 706,000.00
46 ห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา ส่วนกลาง 1 2552 1,181,245.00
47 หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 ส่วนกลาง 1 2552 3,208,654.00
48 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ส่วนกลาง 1 2557 26,250,000.00
49 อาคารตึก 4 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 100 เมตร ส่วนกลาง 1 2527 13,480,000.00
50 อาคารตึก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 68 เมตร ส่วนกลาง 1 2516 1,500,000.00

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 98 หน่วย

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.67

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 46.67

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 23 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 153.33

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 9 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 60.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 13 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 86.67

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 29 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 193.33

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th