ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 134 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2561 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แผนการรู้วิชาการออกแบบภาพกราฟิก
2 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครือข่าย
3 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศยนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
4 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
5 2556 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
7 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง โครงการ
8 2561 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
9 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 2561 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
11 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 2561 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี)
13 2561 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
14 2561 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
15 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
16 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
17 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
18 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
19 2561 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
20 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
21 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
22 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
23 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม ( SCG ทวิภาคี)
24 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
25 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางาน การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
26 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
27 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
28 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
29 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 29 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 8 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 26 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 3 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 27 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 29 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 22 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 12 รายการ / 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th