ข้อมูลบุคลากร " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 87 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 7 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 xxxx
2 Lemwel Torregosa ครู ปริญญาตรี 064326xxxx
3 นางกัลญา หนูเจริญ นักการภารโรง ม. 6 083638xxxx
4 นางนวลจันทร์ ทรัพย์แต่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 091651xxxx aom_im@hotmail.com
5 นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081788xxxx
6 นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081090xxxx
7 นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 096918xxxx pom3mar@gmail.com
8 นางพัชรี วาทีรักษ์ เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว ปริญญาตรี 084241xxxx patcharee_kob@hotmail.com
9 นางพัชรี วาทีรักษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 081367xxxx
10 นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก 089971xxxx punpenpho@hotmail.com
11 นางมนตบงกช ลักษโณสุรางค์ เจ้าหน้าที่ งานวัดผลฯ ปริญญาตรี 087283xxxx
12 นางย่อม คำแป้น ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081677xxxx
13 นางยุพิณ นวลย่อง เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 081894xxxx beauti_yu@yahoo.com
14 นางราศรี นามโชติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 089591xxxx
15 นางลัดดา ตั้งมณีสกุล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 091780xxxx ladda.ooy@hotmail.com
16 นางวดี กุลจิตติชนก ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 089974xxxx wadee_kul@yahoo.com
17 นางวันเพ็ญ กายโรจน์ นักการภารโรง ป. 4 086283xxxx
18 นางสาวกมลทิพย์ ห้องสีปาน เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน ปริญญาตรี 087291xxxx
19 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส ครู ปริญญาตรี 095807xxxx jutapornsai@gmail.com
20 นางสาวณัฐสุดา คงทอง ครู ปริญญาตรี 085570xxxx natsuda_bell@hotmail.com
21 นางสาวนันทนา ควรรำพึง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ปริญญาตรี 081051xxxx nu_nuntana@hotmail.co.th
22 นางสาวนุชรีย์ ภูมิพงษ์ เจ้าหน้าที่ งานวิจัยฯ ปริญญาตรี 096192xxxx nucharee0812phum@gmail.com
23 นางสาวประไพ นิลวานิช เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ปริญญาตรี 081087xxxx prapai4325@gmail.com
24 นางสาวปรารถนา ตรงต่อ นักการภารโรง ม. 3 096534xxxx
25 นางสาวปิยะพร แก้วแสง ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 090171xxxx piyapornkaewsang@gmail.com
26 นางสาวพรพิมา ปรีชา ครู ปริญญาตรี 080871xxxx
27 นางสาวภัชสรา เห็นพร้อม ครู ปริญญาตรี 094172xxxx
28 นางสาวมณฑา ยี่หาญ ครู ปริญญาตรี 098167xxxx
29 นางสาวรัตนา บุญมี ครู ปริญญาตรี 082915xxxx aom_lovely02@hotmail.com
30 นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ ครู ปริญญาตรี 095083xxxx sirarat19bj@gmail.com
31 นางสาวสุพร ภูมิวาส ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 087384xxxx suphoomiwat@hotmail.com
32 นางสาวอรอุมา ถิ่นรัศมี เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ปริญญาตรี 085471xxxx bee-oa@hotmail.com
33 นางสาวอลิศา ไกรนรา ครู ปริญญาตรี 085792xxxx alisa_nongeve@hotmail.com
34 นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง เจ้าหน่าที่ งานบุคลากร ปวส. 092997xxxx nongtang251996@gmail.com
35 นางสิริพันธ์ จรพงศ์ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน ปริญญาตรี 0812737xxxx siripan0810.2514@gmail.com
36 นางอรวรรณ ฉายศิริวัฒนา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ป. 4 089723xxxx
37 นางอรอุมา ทองโอ ครู ปริญญาตรี 086989xxxx orn11@windowslive.com
38 นางเกศนี ชนะสงคราม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 085798xxxx www.kn.nakorn57@outlook.com
39 นางเกษร อินทร์เตรียะ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 081968xxxx
40 นางเพ็ญศรี เจริญเนาว์ นักการภารโรง มศ. 5 081787xxxx
41 นางเรณู คงเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 089866xxxx ranu_cho@hotmail.com
42 นางเสาวลักษณ์ ชอบพจน์ นักการภารโรง ม. 6 090158xxxx
43 นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 084690xxxx chaiyankwan@gmail.com
44 นายชาตรี ศักดิ์ภิรมย์ ครู ปริญญาตรี 083501xxxx prevailtime@gmail.com
45 นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา ครู ปริญญาตรี 084184xxxx choosak_2518@hotmail.com
46 นายณรงค์ชัย แชเชือน ครู ปริญญาตรี 082274xxxx kiw0072014@gmail.com
47 นายณัฐชัย ไตรเมศ ครู ปริญญาตรี 081979xxxx nat_090819@hotmail.com
48 นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 081894xxxx sutptl@hotmail.com
49 นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง ครู ปริญญาตรี 085880xxxx
50 นายธีระ สุขบำเพ็ญ ครู ปริญญาตรี 086687xxxx teera_chu@hotmail.com

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th