ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

             ประวัติความเป็นมา

              ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นควรให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกาลังคนอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากาลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบาย ของรัฐบาล ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2539 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในประกาศ เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เว็บไชต์ http://202.143.162.221/tstech/

register2558

 

 

อบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์

อบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช