ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

             ประวัติความเป็นมา

              ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นควรให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกาลังคนอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากาลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบาย ของรัฐบาล ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2539 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในประกาศ เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เว็บไชต์ http://202.143.162.221/tstech/

register2558

 

 

One thought on “ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>