Author Archives: Mukda Nupum

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศวรรค์
คนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

อบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์

อบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช