ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
801 6127010026 สุธาสินี สีสังข์แก้ว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
802 6027010027 สุธิชา หนูวิน การโรงแรม การโรงแรม xxxx
803 6021020032 สุนทรวัชร ใจโปร่ง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
804 6027010028 สุนิฐา แช่มทอง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
805 6027010029 สุนิตา ต่วนมิหนา การโรงแรม การโรงแรม xxxx
806 5927010016 สุนิศา คงเอียด การโรงแรม การโรงแรม xxxx
807 6137010005 สุนิษา บุญเลี้ยง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
808 6021050022 สุพรรณี จันนา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
809 6131050009 สุพัฒน์ เกษรสิทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
810 5922010036 สุพาพร เสนเรือง การบัญชี การบัญชี xxxx
811 6122010019 สุพิชชา พรหมแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
812 6121050016 สุภณิดา สังข์ทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
813 6137010015 สุภัสสรา อะมรการ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 080881xxxx
814 6127010027 สุภาพร ใจห้าว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
815 6121040032 สุภาพร เปลรินทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
816 6022010024 สุภาวดี สารพางค์ การบัญชี การบัญชี xxxx
817 5927010034 สุภาวรรณ สายช่วย การโรงแรม การโรงแรม xxxx
818 6121030010 สุภิวัฒน์ วงเขน ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
819 5921050019 สุมณฑา เกตุแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
820 6121040033 สุเมธี ใจห้าว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
821 5821010059 สุเมธี รัตนมณี ช่างยนต์ ยานยนต์ 085655xxxx
822 6137010018 สุรเกียรติ ช่วยสถิตย์ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
823 6031040015 สุรเชษฐ์ แกล้วกล้า ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
824 5921040038 สุรพงศ์ แซ่ล่าย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
825 6021020033 สุรพร รัตนสันตยากุล ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
826 6131010022 สุรศักดิ์ สุทิน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
827 5921020035 สุรศักดิ์ ศรีใหม่ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
828 6021020034 สุรเสกข์ ศรีเมือง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
829 5621010018 สุริยา จิตรตรง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
830 6131060007 สุริยาวุธ มุสิมูล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
831 5922010037 สุวนันท์ กุลเพ็ง การบัญชี การบัญชี xxxx
832 6131030004 สุวรรณฤทธิ์ จิตเขม้น เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
833 6021010031 สุวัชชัย ชัยชนะ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
834 6021050023 สุวิชชา สงประเสริฐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
835 6131030006 เสฎฐวุฒิ น้ำดอกไม้ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 082818xxxx
836 5821010038 เสฎฐวุฒิ ช่วยบำรุง ช่างยนต์ ยานยนต์ 093793xxxx
837 6021010040 เสาวนีย์ รังเมือง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
838 6022010030 เสาวรส สาระมาศ การบัญชี การบัญชี xxxx
839 5921010040 แสงสุรีย์ พูลพิพัฒน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
840 5922010046 โสมศิริ พริกคง การบัญชี การบัญชี xxxx
841 6037010010 หทัยรัตน์ แก้วพรรณราย การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
842 6021050024 หนึ่งฤทัย เพชรนุ้ย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
843 5921010068 หรินทร์ อินทร์แก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
844 6037010011 หฤยาภรณ์ ทองเต็ม การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
845 5927010018 หัตถชัย เพชรนิล การโรงแรม การโรงแรม xxxx
846 5921010069 หัตถพงค์ คงประพฤติ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
847 6121010034 อชิตพล มีสิทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
848 6031010022 อดิเทพ อุดมสุขสวัสดิ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
849 6121020029 อดิศักดิ์ ทำการเหมาะ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
850 6131010023 อดิษร ขุนทองจันทร์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
851 6021010032 อดุลวิทย์ เจริญรัตนะพันธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
852 6121050018 อธินันท์ รัญเวศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
853 5927010043 อธิป ปันตะ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
854 6021010033 อธิวัฒน์ มะยะเฉียว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
855 5921040039 อนนทพร เจริญแพทย์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
856 6121040034 อนันดา เอี่ยมจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
857 6021020041 อนันตศักดิ์ อินทร์สุวรรณ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
858 6121010035 อนิรุตน์ จันทรโชติ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
859 5921060016 อนุกูล โซ่โดบ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
860 6031040016 อนุชิต หนูจร ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
861 5922040026 อนุชิต ศรีสุขสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
862 6132010008 อนุธิดา สุขกรี การบัญชี การบัญชี xxxx
863 6127010028 อนุธิดา ฤทธี การโรงแรม การโรงแรม xxxx
864 6121010073 อนุวัฒน์ เหลือแหล่ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
865 5821060019 อนุวัฒน์ ทองนุ่ม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 088447xxxx
866 6121060012 อนุวัต แก้วแป้น ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
867 5921050020 อนุวัต เอมเอก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
868 5921020032 อนุวัต นาคประดิษฐ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
869 5921050021 อนุศักดิ์ แก้วเมือง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
870 6127010029 อนุสรา วิบุลศิลป์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
871 5922010038 อนุสรา เนาวโคอักษร การบัญชี การบัญชี 093753xxxx
872 6027010031 อภัสรา สมเชื้อ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
873 6021040040 อภิชัย มีครุฑ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
874 5921010072 อภิชัย เกื้อทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
875 6132040017 อภิชาติ กล่ำศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
876 5821010076 อภิเชษฐ์ นวลพลับ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
877 6031060006 อภินันท์ จันทร์ทิพย์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
878 6021010075 อภิรักษ์ ดำโอ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
879 6031050006 อภิรัตน์ ขุนณรงค์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
880 6121040008 อภิลักษณ์ จันทร์สุข ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
881 6121010075 อภิวัฒน์ อินทรสุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
882 6032040010 อภิวัฒน์ งามโฉม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
883 5921010073 อภิวิชญ์ นุ่นดิษฐ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
884 6132040013 อภิศักดิ์ มาศปัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
885 6021010035 อภิศักดิ์ ชำนาญ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
886 5931010020 อภิศักดิ์ วงศ์เลี้ยง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
887 6121020024 อภิสิทธิ์ สุขเส็ง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
888 6031010023 อภิสิทธิ์ ใจบุญ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
889 6021020035 อภิสิทธิ์ โสมปาน ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
890 6021010036 อภิสิทธิ์ สุขเจริญ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
891 6021020036 อมรเทพ ปัญญายุทธิศักดิ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
892 6021010037 อมรเทพ เกิดดำ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
893 6022010027 อมรวรรณ อ้นทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
894 6021060018 อมฤตกมล พฤกษวานิช ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
895 5922010039 อมิตา แซ่หลี การบัญชี การบัญชี xxxx
896 5921010036 อรรคพล แซ่หว่อง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
897 6031040017 อรรถชัย ศิริโอภาส ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
898 5921010037 อรรถพงศ์ ชาญณรงค์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
899 6021020037 อรรถพล แก้วเหมือน ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
900 5922010050 อรรัมภา อินทร์จันทร์ การบัญชี การบัญชี xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th