ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
701 6031030004 ศรัณต์พงษ์ ดิสสานนท์ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
702 6131040017 ศรายุทธ เทพทอง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
703 5921010031 ศรายุทธ พัฒปาน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
704 6037010008 ศราวุฒิ แคล้วคลาด การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
705 5921010061 ศราวุฒิ จันทะรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
706 6121030008 ศราวุธ จินดำ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
707 6031020008 ศราวุธ แท้เที่ยง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
708 5927010012 ศรีสุดา สุวรรณ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
709 6121010028 ศศิธร เขียวกุ้ง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
710 5921030013 ศาสตราวุธ ใจมั่น ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
711 6021010028 ศิขรินทร์ ทัยอ่อน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
712 6127010024 ศิรดา ไชยพังยาง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
713 6031030005 ศิริชัย ดำคล้าย เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
714 6131010026 ศิริพงษ์ อุทัยรัตน์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
715 5921010032 ศิริพงษ์ มณีวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
716 6132040011 ศิริพร แก้วกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
717 6037010002 ศิริรัตน์ บุญสีทอง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
718 5922010031 ศิริรัตน์ ไชยพงศ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
719 5922010030 ศิริรัตน์ บัวทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
720 6132010012 ศิริลักษณ์ ใจห้าว การบัญชี การบัญชี xxxx
721 6022010033 ศิริลักษณ์ อินทร์จันทร์ การบัญชี การบัญชี xxxx
722 5927010013 ศิริวรรณ เชษฐกิจ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
723 5922010033 ศิริวรรณ ไตรสุวรรณ การบัญชี การบัญชี xxxx
724 5922010032 ศิริวรรณ สิทธิศักดิ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
725 5921060014 ศิริวรรณ ปล้องบรรจง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
726 6022010022 ศิริวรรณา จีนจันทร์ การบัญชี การบัญชี xxxx
727 6137010016 ศิริวิภา ด้วงไทย การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
728 5821020012 ศิริศักดิ์ พิชัยฤกษ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
729 6121040026 ศิวกร มาศปัน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
730 6031010020 ศิวศิลป์ วิบูลย์ศิลป์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
731 6121010068 ศุภกร อินรินทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
732 6121040027 ศุภชัย เกียรติรุ่งโรจน์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
733 6121010030 ศุภชัย ถือทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
734 6021040033 ศุภชัย เพชรนุ้ย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
735 6021010069 ศุภชัย วิชัยยุทธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
736 6021010068 ศุภชัย นรบุตร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
737 5921040049 ศุภชัย พัดวี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
738 5921040033 ศุภชัย รัญเวช ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
739 6121010069 ศุภรงค์ แสงจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
740 5921050027 ศุภวรรณ สำเภาทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
741 5921050018 ศุภวัฒน์ แก้วประจุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
742 6031010021 ศุภวิชญ์ ทิพย์รักษา เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
743 5921030014 ศุภวิชญ์ มาศศรี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
744 6021050021 ศุภสัณห์ จามจุรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
745 6021010029 ศุภากร เพชรนุ้ย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
746 6121050014 ศุภิสรา เสียงเพราะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
747 5921010078 เศรษฐวุฒิ อินเลี่ยน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
748 6131010021 สกานต์ ดาราไกย เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
749 6121020020 สกุลธร สอนครบุรี ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
750 5821020014 สกุลสิทธิ์ ศรีสุข ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
751 5921020024 สนธญา คงสัง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
752 6121010031 สพลดนัย สังข์ทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
753 5927010036 สมชาย ดำนุ่น การโรงแรม การโรงแรม xxxx
754 5821010056 สมพงษ์ พิรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 086952xxxx
755 6021010030 สมพร เขียวกุ้ง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
756 5921010081 สมมาศ องอาจ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
757 6032040002 สรภัส วัยวิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
758 6121040028 สรวิชณ์ คำหวาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
759 5921010080 สรวิทย์ เหลื่อมแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
760 5921040035 สรวุฒิ ใจห้าว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
761 6121010032 สรายุทธ โสมเพ็ชร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
762 6021020031 สราวุฒิ มีชูศิลป์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
763 6021040035 สราวุธ สุทธิรักษ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 095105xxxx
764 6022040014 สโรชา ฤทธิ์สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
765 5922010047 สลิลทิพย์ แก้วศรี การบัญชี การบัญชี xxxx
766 5921020016 สหชาติ พูลสวัสดิ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
767 5921040036 สหัสตวรรษ สมศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
768 5922010034 สาธิต คงทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
769 5927010032 สาวิตรี สีขาว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
770 6121030009 สิทธิชัย ไชยวิเศษ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
771 6021010070 สิทธิชัย เถรเมือง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
772 5921030015 สิทธิชัย สิมอนันต์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
773 5921010066 สิทธิชัย สมเขาใหญ่ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
774 5721010074 สิทธิชัย ไพยศาสตร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
775 6021030011 สิทธินนท์ บริบูรณ์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 098724xxxx
776 6131040016 สิทธิพงค์ คงเอียด ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
777 6121010070 สิทธิพร สุขสุวรรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
778 5921010067 สิทธิพร นกทวี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
779 6121060008 สิทธิศักดิ์ ร่มศรี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
780 5921040037 สิทธิศักดิ์ งามโฉม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
781 6031060003 สินธร แก้วทอง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
782 6021040036 สิรธีร์ จอมประชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
783 6127010025 สิราภรณ์ แก้วแสน การโรงแรม การโรงแรม xxxx
784 6132040012 สิรินรัตน์ ถิ่นพระบาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089972xxxx
785 6121040030 สุกฤษฎิ์ ผาสุขเมือง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
786 5922040031 สุกัญญา จิตต์สงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
787 5922040023 สุกัญญา จันทร์เพ็งเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 086282xxxx
788 6021060021 สุณิษา วัตตา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
789 6122010018 สุดารัตน์ สีดำ การบัญชี การบัญชี xxxx
790 6121050015 สุดารัตน์ แมลงภู่ทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
791 6027010026 สุดารัตน์ ทองคำดี การโรงแรม การโรงแรม xxxx
792 5922040024 สุดารัตน์ น้อยเต็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
793 5921010035 สุทธินันท์ ซื่อสัตย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
794 6131050008 สุทธิพงศ์ จินะ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
795 6121010071 สุทธิพงศ์ แสนภักดี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
796 6031020004 สุทธิพงศ์ อินทรพรหม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
797 5927010039 สุทธิพงศ์ ณ นคร การโรงแรม การโรงแรม 094595xxxx
798 6122040014 สุทาวดี ด้วงทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
799 6021040037 สุทิน สมจิต ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
800 6121010047 สุทิวัส ชัยเดช ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th