ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
601 6027010019 รวิภา รูปพร้อม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
602 6131010019 รวีโรจน์ ไชยเมือง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
603 5921010027 รักชาติ พูลสวัสดิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
604 6131020011 รังสรรค์ กาญจนภักดิ์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
605 5921010084 รังสิมันต์ นาภรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
606 5921040027 รังสิมันตุ์ ไกรลาศ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
607 6121010003 รัชชานนท์ เรืองสวัสดิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
608 5921050015 รัชต เงินเปีย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
609 6121040025 รัฐธรรมนูญ โชคภิรมย์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
610 5921050028 รัฐนันท์ ผาดแผ้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
611 6131030003 รัฐภาค ด้วงปาน เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
612 6121030007 รัฐภูมิ ชุมเกตุ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
613 6127010020 รัตติกาล เจริญแพทย์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
614 6121010065 รัตนฤทธิ์ จันทรทิพย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
615 6032040008 รัตนวดี รอดจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
616 5721040018 ราเชนทร์ ครีมโน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
617 6131060005 รุ่งเรือง รักทอง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
618 6132010011 เรวดี คงกัด การบัญชี การบัญชี xxxx
619 6121010040 เริงสันต์ แซ่ขอ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
620 6021010077 เรืองฤทธิ์ พรหมวิหาร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
621 6022040015 เรืองศักดิ์ รอดแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
622 5921040047 เรืองศักดิ์ ผ่องแผ้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
623 6121040018 ฤทธิเดช แซ่อุ่ย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
624 5921050016 ฤทธิรงค์ จงไกรจักร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
625 6027010020 ลดาวัลย์ ใจห้าว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
626 6121010022 ลภัส แสงใหญ่ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
627 6121010023 ลภิศ แสงใหญ่ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
628 6021050015 ลลิตวดี แสนทรศิลป์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
629 6122040011 ลลิตา เกิดดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
630 5927010056 ลลิตา พันสินธุ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
631 6127010021 ลัดดาวัลย์ จิตวิสุทธิ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
632 6121010024 วงศกร นวลมี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
633 6021050016 วงศกร ตัวตน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
634 6031050005 วชิราวุธ สุวรรณสาม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
635 6037010007 วนิดา แพรกทอง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
636 5922040019 วนิดา จันทวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
637 6132010007 วนุพงค์ ดำเพ็ง การบัญชี การบัญชี xxxx
638 6031010018 วรกร นุรักษ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
639 6121050012 วรเชษฐ์ ทัดน้อย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
640 6021020027 วรณัฐ วิบูลย์ศิลป์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
641 5921050017 วรนุช พิพัฒน์กุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
642 6131040006 วรพล หนูรัตน์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
643 5821010053 วรพล แซ่เบ้า ช่างยนต์ ยานยนต์ 098732xxxx
644 5921010059 วรเมธ ทิพจรุง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
645 6021050017 วรรณธนัย นวลพลับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
646 5927010055 วรรณนิสา ทองแซม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
647 6021040029 วรัญชิต เทพอักษร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
648 5922010027 วรัญญา นวลศรี การบัญชี การบัญชี xxxx
649 6022010034 วรัญญู ตันสิน การบัญชี การบัญชี xxxx
650 6021060012 วรัฒธนันท์ สุขทิพย์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
651 6121010025 วรากร เพชรนิล ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
652 5921040029 วรากร สมเขาใหญ่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
653 6137010009 วราภรณ์ ลายปาน การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
654 6122010016 วราภรณ์ เพ็ชรบูรณ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
655 6022040010 วราภรณ์ รอดแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
656 6132040010 วรายุธ มีเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
657 5921010028 วราวุธ ซังปาน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
658 6137010003 วริสรา สมัยอ่อน การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
659 5922010051 วลินรัตน์ ใจห้าว การบัญชี การบัญชี xxxx
660 5931010032 วศิน สมศิริ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
661 5821020009 วัชรพงษ์ ชัยสุข ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
662 6021040032 วัชรพันธ์ จันทร์น้ำคำ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
663 6131020007 วัชรินทร์ ควรเรือง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
664 6131010020 วัชรินทร์ พูดดี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
665 6122040012 วัชรินทร์ หลงจิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
666 5821060017 วันเฉลิม ศรีเมือง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
667 6022010021 วัลภา ซ่อนรัก การบัญชี การบัญชี xxxx
668 6131050007 วายุภักษ์ แตงอ่อน อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
669 6027010021 วาสนา แหวนเพ็ชร์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
670 6021050018 วาสนา เจริญธีรวงศ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
671 6121050013 วิชญาดา ขุนเพ็ชร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
672 5921010030 วิชาฤทธิ์ สมบัติมาศ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
673 6121040019 วิทวัตร พูดเพราะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
674 5921040031 วินัย เจ๊ะสุโหลง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
675 5927010029 วิภาวรรณ เพชรแก้ว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
676 5922010028 วิภาวรรณ ปานหงษ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
677 6022010031 วิภาวัลย์ อรทัย การบัญชี การบัญชี xxxx
678 6021030013 วิภู ธิบดี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
679 6022040013 วิราวรรณ รอดแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
680 6021020009 วิฤทธิ์พล เงินสยาม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
681 6127010022 วิลาสินี รอดหยู่ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
682 6021030010 วิวรรธน์ ตรึกตรอง ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
683 6121010067 วิศรุต ศรีดำ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
684 6121010066 วิศรุต มาฮี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
685 6021010027 วิศรุต สระแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
686 6021010066 วิศวะ ทองจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
687 5821010025 วิษณุ สมล่ำ ช่างยนต์ ยานยนต์ 087898xxxx
688 6031040014 วีรพงค์ ขาวดี ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
689 5922040021 วีรยุทธ แก้วปาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
690 6021060014 วีรวุฒิ รองสวัสดิ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
691 6021010067 วีระพงศ์ แฉล้ม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
692 5921020020 วีระวัธน์ ชลสินธุ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
693 6021050019 วุฒิพงศ์ เสมรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
694 5921010089 วุฒิพงศ์ เรืองฤทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
695 6031010024 วุฒิศักดิ์ พิมลักษณ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
696 5922010029 ศกลวรรณ พรหมอินทร์ การบัญชี การบัญชี 084843xxxx
697 5921020021 ศตวรรษ อ่อนแก้ว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
698 6031020007 ศรชัย เอี้ยวประดิษฐ์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
699 6031010019 ศรยุทธ เพชรสนั่น เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
700 6122040013 ศรัญญา สุพรรณพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th