ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
501 6021030009 พลวัต คงบุญ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
502 6121020012 พสุภัสม์ หนูเสือ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 063940xxxx
503 6027010015 พัชยาภา ไชยพลบาล การโรงแรม การโรงแรม xxxx
504 6121040039 พัชรพล ลีลาสุวรรณสิริ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
505 6121010017 พัชรพล นิลศรี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
506 6121050010 พัชระ จันทรธิบดี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
507 6132040007 พัชราภรณ์ ณ สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
508 6122040009 พัชราภา แก้วชุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
509 6032040007 พัชรี ศรีแฉล้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
510 6022040008 พัชรี ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
511 5922010022 พัชรี หนูน้อย การบัญชี การบัญชี xxxx
512 6021010024 พัฒนพันธ์ เครือคง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
513 6131020005 พัฒนศักดิ์ ใจห้าว เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
514 6121030006 พัฒนา ภูมิเดช ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
515 6021040041 พัณณิตา พรหมแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085641xxxx
516 5922010023 พัทชธิดา นิลมาก การบัญชี การบัญชี xxxx
517 5921010085 พัทธนันท์ อัษรสมบัติ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
518 6122040010 พันธกานต์ สุวรรณรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
519 6021020018 พันธ์ศักดิ์ ชัยประภา ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
520 6021010060 พัสกร เศษเพชร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
521 5921040023 พัสกร กิตติพนังกุล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
522 6121050011 พิชญะ อินทร์สุทธิ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
523 6127010017 พิณทิพย์ ไกรทอง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
524 6131040004 พิพัฒน์พงศ์ สวัสดี ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
525 6121010018 พิพัฒน์ ทิพย์มงคล ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
526 5921050014 พิพัฒพล หมื่นแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
527 6127010018 พิมชนก จัตุรงค์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
528 6137010013 พิมรภัส เพชรนิล การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
529 6021020019 พิรักษ์พงศ์ หอมชื่น ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
530 5922040016 พิไลวรรณ รู้จำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
531 5921020015 พิษณุ คงบุญแก้ว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
532 6121010063 พิสิษฐ์ แถมแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
533 6021010061 พีรณัฐ ไชยสินธุ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
534 6121020013 พีรพงศ์ เพ็ชรรัตน์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
535 6031020003 พีรพล สุวรรณัง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
536 5921030019 พีรพล เพ็ชรศรี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
537 6131040005 พีรพัฒน์ แดงเรือง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
538 6021010062 พีรพัฒน์ ศักดิ์สงค์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
539 6031010015 พีระพล สุขเกษม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
540 6131010016 พีระพัฒน์ ยิ่งประดิษฐ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
541 6031010016 พุฒิพงศ์ ครุยทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
542 5922010045 เพชรศณิษา นาคแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
543 6021040043 เพชรศักดิ์ รักดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
544 6022010029 เพ็ญนภา พรหมดวง การบัญชี การบัญชี xxxx
545 5921020029 ไพฑูรย์ สิงห์สมบูรณ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 083106xxxx
546 6031020012 ภควัต ชุมแก้ว เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
547 6031040013 ภควันต์ ชุมแก้ว ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
548 5921050029 ภณากรณ์ พละเลิศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
549 6021060011 ภราดร มฤค ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
550 5922010024 ภัชราภา สลาม การบัญชี การบัญชี xxxx
551 5921030023 ภัทรดนัย บัวแก้ว ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
552 6022010018 ภัทรธิดา หนูลิ่ม การบัญชี การบัญชี xxxx
553 6131020006 ภัทรพงค์ คงศรีชาย เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
554 6021010063 ภัทรพงศ์ ขาวเขียว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
555 5921020017 ภัทรพล ชูฤทธิ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
556 6027010016 ภัทรวดี พลเยี่ยม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
557 6022010019 ภัทราภรณ์ ฤทธิ์นาค การบัญชี การบัญชี xxxx
558 6027010017 ภาคภูมิ กองสุวรรณ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
559 5921030021 ภาณุเดช เพชรศรี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
560 5821060011 ภาณุเดช หารสุวรรณ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
561 6021010064 ภาณุพงศ์ สงช่วย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
562 6121010019 ภาณุพัฒน์ เสาตรง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
563 6021010065 ภาณุพัฒน์ หนูน้อย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
564 5921040024 ภาณุภัทร์ วิชัยยุทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
565 6121060007 ภาณุวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
566 6031060001 ภาณุวัฒน์ หน่วยทอง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
567 5921060011 ภาณุวัฒน์ แก้วทอง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
568 6131010017 ภาณุวิชญ์ ควรเรือง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
569 5921030011 ภานุเดช ชำนาญ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
570 6121040023 ภานุพงค์ ฤทธี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
571 6121010020 ภานุพงค์ กิ่งรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
572 6021010025 ภานุพงศ์ ซ่อนรัก ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
573 5921040025 ภานุพงศ์ เอี่ยมคีรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
574 6121020014 ภานุพงษ์ ชัยประภา ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
575 6021040028 ภานุพงษ์ หัสบัน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
576 5921010056 ภาสกร หวังสุข ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
577 6021010026 ภูธเนศ เกื้อมา ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
578 6021020023 ภูธเนศร์ ฉลาด ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
579 6121020015 ภูบดินทร์ ชินวงค์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
580 6121020017 ภูมินทร์ อ้นทอง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
581 6121020016 ภูมินทร์ ประดับเพ็ชร ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
582 6132040008 ภูมิรัฐ ทองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
583 6031020006 ภูมิศักดิ์ เปียสี เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
584 5921010057 ภูวนาท เชยชม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
585 6121030012 โภไคย แสนทรศิลป์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
586 6121020018 มฆวัน จินกาญจน์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
587 6021050013 มณีวัลย์ บุญเลี้ยง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
588 6121010064 มนต์นัทธ์ เลิศศิลป์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
589 5922010025 มยุริญ แสนเสนยา การบัญชี การบัญชี xxxx
590 5922040032 มัทนีญา นวลมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
591 6127010019 มินตรา เจ๊ะสุโหลง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
592 6022010020 มุกธิดา อินทร์แก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
593 6032010010 เมธิณี นกดำ การบัญชี การบัญชี xxxx
594 6121020019 ยศภัทร สุวรรณ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
595 6131010018 ยุธจักร ดอกจันทร์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
596 6027010018 ยุพารัตน์ ไทยสม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
597 6121010021 รณกร สุวรรณวงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
598 6031010017 รณชัย ชัยฤกษ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
599 6122010014 รติมา รูปพร้อม การบัญชี การบัญชี xxxx
600 6132040009 รวินธ์วัฒน์ ชุติมันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th