ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
401 5821030010 นรินธร หลีสุวรรณ์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 080525xxxx
402 6022010015 นริศรา รอดเกลี้ยง การบัญชี การบัญชี xxxx
403 6021030008 นฤปนาท ฉลาดแฉลม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
404 6032010013 นฤพนธ์ สมบุญ การบัญชี การบัญชี xxxx
405 6021010055 นฤพนธ์ ปลอดอ่อน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
406 6122010006 นฤมล รัศมี การบัญชี การบัญชี xxxx
407 5922040011 นฤมล เสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
408 5922010014 นลินธร หงษ์เกิด การบัญชี การบัญชี xxxx
409 6121060005 นวพล อ่อนหวาน ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
410 6137010010 นัฐกาณต์ บุญสุวรรณ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
411 6121030002 นัฐพงค์ วงศ์เกลี้ยง ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
412 6021050010 นัฐพงศ์ เพ็งเรือง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
413 6021020014 นัฐพงศ์ เพ็ชร์เสน ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
414 6131020010 นัฐพงษ์ ฉิมมุสิก เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
415 6031020002 นัฐศักดิ์ บุตรดี เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
416 6131010015 นัท ใจเด็ด เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
417 5922040012 นันทกานต์ ก้านกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
418 6121010015 นันทพล นิลทจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
419 6027010037 นันทวัฒน์ พรหมทอง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
420 5921040018 นันทวัฒน์ สุวรรณ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
421 6027010011 นันทวัน สีสังข์แก้ว การโรงแรม การโรงแรม xxxx
422 6021040019 นาแบม ประสาทแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
423 5922040013 น้ำทิพย์ ขุนพรหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
424 6121010060 น้ำฟ้า ชูเอียด ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
425 6122040006 นิชานาถ พลหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
426 5922010015 นิยะดา พุ่มมาก การบัญชี การบัญชี xxxx
427 5921060007 นิยากร จันทราทิพย์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
428 5922010016 นิรัชพร เถื่อนพงค์ การบัญชี การบัญชี xxxx
429 5922010017 นิศามณี เมืองทรัพย์ การบัญชี การบัญชี xxxx
430 6127010012 นิษาชล วงศ์สุวรรณ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
431 6031020013 แนน จงเทพ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
432 5921040019 บวรภัค อัครเมธี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
433 5922010018 บัญญพนต์ มีชัย การบัญชี การบัญชี xxxx
434 6022010016 บุซรอ มุสิกพงศ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
435 5922010019 บุณยวีร์ ชูช่วย การบัญชี การบัญชี xxxx
436 6021050012 บุษบาวรรณ น้อยเกตุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
437 6121010016 บูรพา คำพาณิชย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
438 6021010056 บูรพา ตรีธาสุข ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
439 6132010010 เบญญทิพย์ ทรงโสภา การบัญชี การบัญชี xxxx
440 6122010027 เบญญลักษณ์ ทิพจรุง การบัญชี การบัญชี xxxx
441 5921030007 ปฏิญญา แซ่เบ้า ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
442 6121040014 ปฏิพัทธ์ กลับศรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
443 6031010013 ปฐมพงศ์ สุขยืน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
444 5921010016 ปฐมพงศ์ งามขำ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
445 6021010057 ปณณพ คงอิ่ม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
446 5922010048 ปณวัฒน์ มากแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
447 5921030008 ปณิธาน มีศักดิ์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
448 5922010020 ปนัดดา เพชรช่วย การบัญชี การบัญชี xxxx
449 5921060008 ปรเมศน์ คนซื่อ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
450 5821030006 ปรเมศร์ เจ๊ะดะระหมาน ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
451 6032040006 ปรเมษฐ ผิวแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
452 6122010009 ประกายแก้ว รัศมี การบัญชี การบัญชี xxxx
453 6121030003 ประชารัก อุดมดี ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
454 5927010009 ประโชติ แท่นแสง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
455 6127010013 ประภัสสร เทพจินดา การโรงแรม การโรงแรม xxxx
456 6121040015 ประเสริฐ รัตน์รอดจิตร ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
457 6021020015 ปราโมทธ์ นาคะ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
458 6021020016 ปริญญา ขาวเอี่ยม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
459 6121030004 ปริวัตร พัดสองเมือง ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
460 6127010014 ปริศนา เกตุเพิ่มพูล การโรงแรม การโรงแรม xxxx
461 6122040007 ปฤศดา ขนอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
462 6021010023 ปัณณธร แก้วชุม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
463 6122040008 ปัทธิมาวดี ใจห้าว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
464 5921010017 ปัทวีย์ ศรีทองนาค ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
465 6122010010 ปัษราภรณ์ ซังปาน การบัญชี การบัญชี xxxx
466 5922040014 ปารวีร์ กิ้มนวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
467 6127010015 ปิยฉัตร ช่วยพิทักษ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
468 5927010024 ปิยธิดา คงเดช การโรงแรม การโรงแรม xxxx
469 5922040015 ปิยธิดา ฉลาดแฉลม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
470 6132010013 ปิยนุช ดำมี การบัญชี การบัญชี xxxx
471 6127010016 ปิยมาส สุขจันทร์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
472 5921020014 ปิยวิทย์ บุญเกิด ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
473 6122010012 ปิยะฉัตร ศรีสมบัติ การบัญชี การบัญชี xxxx
474 6131040003 ปุณยวีร์ ปานสุข ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
475 6021060008 ปุริศ พืชพันธุ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
476 6121050008 ผกามาศ ศรีเจริญวิจิตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
477 6121030005 ผดุงเดช นิคะ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
478 6121010061 พงศกร ห่อแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
479 6031010014 พงศกร ถาวรแก้ว เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
480 6021040023 พงศกร นาภรณ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
481 5921030024 พงศกร ม้าทอง ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
482 6121040017 พงศธร ศรีทองมาศ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
483 6121040016 พงศธร ทองใหม่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081543xxxx
484 6031040011 พงศธร ไชยประยา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
485 6031020011 พงศธร พรหมแก้ว เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
486 6021040024 พงศธร แสนภักดี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
487 6021040025 พงศ์ธร เภกกิ้ม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
488 6121060006 พงศ์พณิช เพชรเศรษฐ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
489 6031040012 พงษ์พัฒน์ เพชรรัตน์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
490 6132040005 พงษ์ศธร เพชรแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
491 6131040009 พชรพล บริบูรณ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 086433xxxx
492 6121010062 พรชัย วิบุลศิลป์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
493 5921010018 พรเทพ บรรฑิต ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
494 6132040006 พรนภา เพ็งแจ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
495 6121050009 พรรณทษา ยานพะโยม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
496 6027010014 พรรณพิศ ผอมดุก การโรงแรม การโรงแรม xxxx
497 6027010036 พรรภษา ชูศรี การโรงแรม การโรงแรม xxxx
498 5921020025 พลกฤต เดชกมล ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
499 6021040026 พลพล พรหมรักษ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
500 6021010082 พลฤทธิ์ หมาดจิ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th