ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
301 6021060006 ธนพงษ์ เมฆใหม่ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
302 6031040008 ธนพณ ภู่ฮะ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
303 6132010004 ธนพร แสวงรู้ การบัญชี การบัญชี xxxx
304 6022010011 ธนพร จรุงเดช การบัญชี การบัญชี xxxx
305 5927010006 ธนพล คงทอง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
306 5921010012 ธนพล ยิ้มย่อง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
307 6121020007 ธนภัทร พิพัฒน์กุล ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
308 6121010055 ธนภัทร ไชยรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
309 6121010054 ธนภัทร ขจรจิรธนิน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
310 5921020011 ธนภัทร ทองคำ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
311 6121040007 ธนภูมิ ปัญญา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
312 6131010009 ธนวรรธน์ ศรีเมือง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
313 6021010052 ธนวัฒน์ ขนอม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
314 5921060005 ธนวัฒน์ เพชรนุ้ย ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
315 5922040008 ธนวันต์ เสนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
316 6131020009 ธนวิชญ์ ไชยชำนาญ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
317 5921050012 ธนะศักดิ์ เพชรเศรษฐ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
318 5922010049 ธนัชพร ยอดแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
319 6021010012 ธนันชัย สิทธิสาร ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
320 6121010056 ธนากร โต๊ะหยัน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
321 6121010012 ธนากร เปาะทองคำ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
322 6031040009 ธนากร ดำโอ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
323 5821040027 ธนากร แซ่ด่าน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
324 6031020001 ธนากรณ์ เลิศลัพย์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
325 6131020015 ธนากฤษณ์ บุญคง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
326 6121020008 ธนาธิป ยอดมงคล ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
327 6021060007 ธนาภัณฑ์ เพชรส้ม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
328 6021010053 ธนาวุฒิ ใจห้าว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
329 6121040020 ธรรพ์ณธร พัดสง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
330 6131040015 ธรรมนูญ เรืองรัตน์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
331 6131020004 ธรรมนูญ แสวงรู้ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
332 5922040009 ธรรมนูญ คิดเหมาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
333 5921010049 ธรรมรงศ์ จันทรพงศ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
334 5921010050 ธรรมรัตน์ เม่งห้อง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
335 5921020013 ธราดล ล้วนงาม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
336 6031050003 ธราวุธ แสงภู่ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
337 6131010012 ธวัชชัย ใจหาญ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
338 6121050007 ธวัชชัย ใบระหมาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
339 6121030001 ธวัชชัย วรรณเกื้อ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
340 6121010057 ธวัชชัย เรืองฤทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
341 5922040010 ธวัชชัย ขุนชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
342 5921040012 ธวัชชัย บรรดาศักดิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
343 5921010014 ธวัชชัย เกิดทองมี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
344 5921040013 ธัชนนท์ เดชฤทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
345 6027010007 ธัญญลักษณ์ แพทย์รัตน์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
346 6022040006 ธัญญลักษณ์ เศวตคชกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
347 5927010008 ธัญญารัตน์ แซ่ตั้น การโรงแรม การโรงแรม xxxx
348 6132010005 ธัญญาลักษณ์ ขำพร้อม การบัญชี การบัญชี xxxx
349 6122010005 ธัญรุดา นวลศรี การบัญชี การบัญชี xxxx
350 5922010012 ธัญลักษณ์ โจมฤทธิ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
351 6027010008 ธัญวรัตม์ กังเซ่ง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
352 6132010014 ธันยาวรรณ จิตอารีย์ การบัญชี การบัญชี xxxx
353 5921010051 ธาราเทพ รักธรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
354 5921040014 ธิชานนท์ มุกดาสนิท ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
355 6027010010 ธิดารัตน์ เปาะทองคำ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
356 6021040016 ธิรพงษ์ ชาญณรงค์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
357 5922010013 ธิราภรณ์ พรหมแก้ว การบัญชี การบัญชี xxxx
358 6022010014 ธิวาภรณ์ คงจูด การบัญชี การบัญชี xxxx
359 6121010013 ธีรดนย์ จิตเขม้น ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
360 6021010016 ธีรเดช ผิวสลับ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
361 6031050008 ธีรพัฒน์ เพชรรัตน์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
362 6121060004 ธีรภัทร ผิวงาม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
363 6121040009 ธีรภัทร เมืองอินทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
364 6121020009 ธีรภัทร ใจเพียร ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
365 6031050004 ธีรภัทร ทินวงค์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
366 6021030007 ธีรภัทร ซังปาน ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
367 6021020010 ธีรภัทร จุลฑะการ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
368 5921040015 ธีรภัทร ฐิตะการณ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
369 5921010052 ธีรภัทร ใบระหมาน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
370 6132010006 ธีรภัทร์ ปลั่งกลาง การบัญชี การบัญชี xxxx
371 6121040038 ธีรภัทร์ ศรีสว่าง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093479xxxx
372 6121040010 ธีรภัทร์ คงทอง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
373 5921040042 ธีรยุทธ คนซื่อ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
374 6121020010 ธีรวัฒน์ บัวคง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
375 6121010058 ธีรวุฒิ พันโคกกรวด ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
376 5921040016 ธีรวุฒิ ศรีใหม่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
377 6121010059 ธีรศักดิ์ พัฒน์ทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
378 6021010014 ธีรศักดิ์ ขับกล่อม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
379 6037010014 ธีระนาฎ มากทอง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
380 6131010013 ธีระพงษ์ คงเพชร์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
381 6121040011 ธีระภัทร หนูแก้ว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
382 6021020011 ธีระภัทร์ เพ็ชร์เสน ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
383 6031040010 ธีระวัฒน์ เห็นแจ้ง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
384 6021010015 ธีระวุฒิ สุกแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
385 6021050009 นครินทร์ มุ่งเมือง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
386 6021010054 นนทพัทธ์ พูลเสวก ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
387 6122040004 นนท์พิทักษ์ รักขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
388 6131030005 นนทภัทร วิบุลศิลป์ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
389 6131050006 นนทวัฒ ภู่กูล อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
390 6121010014 นนทวัฒน์ สุขขวัญ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
391 6021020012 นนธวัช ครองวิธี ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
392 5921050013 นพกร อุ่นขาว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
393 6131040011 นพดล แขกพงษ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
394 6021010019 นพรัตน์ เรืองทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
395 6032040005 นพศักดิ์ สงสังข์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
396 6021010020 นภัสกร แก่นทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
397 6122040005 นภัสรา หนูนุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
398 6131020012 นรากร กตัญรัตน์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
399 6121040012 นราธรณ์ ขำขุน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
400 5921040017 นราวิชญ์ ศรีใส ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th