ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
201 6131010005 ฐิติวุฒิ เศษเพชร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
202 6027010004 ฑิตฐิตา ไชยพงศ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
203 6137010007 ฑิตยา ฉิมโพธิ์กลาง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
204 6122010023 ณพัชญา วิบุลศิลป์ การบัญชี การบัญชี xxxx
205 6121010009 ณภัทร แก้วน้อย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
206 6021040009 ณรงค์ฤทธิ์ ฉิมเรือง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
207 6131060003 ณรงค์ คุระจอก ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
208 6027010005 ณัชชา วัฒนสิทธิ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
209 6031020005 ณัฎฐวุฒิ อินทร์คำ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
210 5922010009 ณัฏฐธิดา สนัดชัย การบัญชี การบัญชี 083173xxxx
211 5921040006 ณัฏฐพล พิชัยฤกษ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
212 6121010048 ณัฏวุฒิ พริกนุ่น ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
213 6031010007 ณัฐกฤต สมล่ำ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
214 5927010023 ณัฐการณ์ แก้วสอาด การโรงแรม การโรงแรม xxxx
215 6131050001 ณัฐกิตติ์ กิวัฒนา อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
216 5921020008 ณัฐชนน ทรัพย์มี ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087856xxxx
217 6021060005 ณัฐชนัน เกิดดำ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
218 6121060002 ณัฐชา อ้นวงค์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
219 5922040005 ณัฐณิชา แก้วประจุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
220 6021010084 ณัฐดนัย ศรีสุข ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
221 6021010008 ณัฐนนท์ เส้งเอียด ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
222 6031030002 ณัฐนันท์ หนูพรหม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
223 6032040011 ณัฐพงค์ มงคลแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
224 6131050002 ณัฐพงศ์ สมเชื้อ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
225 6131010006 ณัฐพงศ์ ทองสุข เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
226 6121020004 ณัฐพงศ์ คงพฤกษ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
227 6121010005 ณัฐพงศ์ ต่วนมิหนา ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
228 5921050007 ณัฐพงศ์ งามยิ่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
229 5921040007 ณัฐพงษ์ สมกลิ่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
230 6031010008 ณัฐพนธ์ ช่วยชู เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
231 6131050003 ณัฐพล เพชรชู อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
232 6131010007 ณัฐพล คงเส้ง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
233 6121050021 ณัฐพล เพชรชู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
234 6121040006 ณัฐพล แก้วขาว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
235 6121010049 ณัฐพล จันทร์กลับ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
236 6037010004 ณัฐพล แซ่หลี การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
237 6031030003 ณัฐพล นวลประจักษ์ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
238 6031010009 ณัฐพล ชนะสุข เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
239 6021010046 ณัฐพล หัศดี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
240 5921050008 ณัฐพล พัฒน์ทอง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
241 6131050004 ณัฐพันธุ์ หนูพรหม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
242 6021010047 ณัฐพันธุ์ พัฒน์ทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
243 6121020031 ณัฐภัทร เหมทานนท์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
244 6031040019 ณัฐภูมิ ยวงจันทร์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
245 6021050007 ณัฐลินธร เห็นแจ้ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
246 6131020003 ณัฐวร พรหมทอง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
247 6031040007 ณัฐวัฒน์ ปูคะวนัช ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
248 5821060006 ณัฐวัตร ขนอม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
249 6131040010 ณัฐวุฒิ เพ็ชอินทร์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
250 6121010051 ณัฐวุฒิ เลื่อนลอย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
251 6121010050 ณัฐวุฒิ เพชรเกตุ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
252 6031010010 ณัฐวุฒิ สมมะลวน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
253 6021010049 ณัฐวุฒิ แก้วผ่อง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
254 6021010048 ณัฐวุฒิ เรืองดิษฐ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
255 5921050010 ณัฐวุฒิ สริขิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
256 5921040009 ณัฐวุฒิ ปานยืน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
257 5921020009 ณัฐวุฒิ นาคอนันต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
258 5921010046 ณัฐวุฒิ พรหมคีรี ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
259 5621010061 ณัฐวุฒิ นวลแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
260 6137010002 ณัฐิญา เรืองสวัสดิ์ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
261 6032010011 ณัฐิยา อินทวงศ์ การบัญชี การบัญชี 0911108xxxx
262 5921050011 ณัฐิวุฒิ เพชรสนั่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
263 6121050006 ณิชกานต์ มุธุศรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
264 6121060003 ณุชมา ชาญณรงค์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
265 6037010005 ดนัย เสริมสุวรรณ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
266 5921030026 ดนุพงค์ คิดคล่อง ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
267 6037010006 ดวงสุดา แก้วชู การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
268 5927010005 ดารินทร์ หลงจิ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
269 6127010033 ดุลยุตม์ ไทยมิตต์ชอบ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
270 5922040028 เดชดนัย เดิมชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
271 6022010008 ตติยา พงษ์ศิริ การบัญชี การบัญชี xxxx
272 6021040013 ตรีพราน มาลาวัยจันทร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
273 5921010010 ตะวัน มีเมือง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
274 6021010050 ตันติกร อุ้ยอิ่มทรัพย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
275 6031010011 ถาวร มะลิเผือก เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
276 6031010012 ทนาย รักภู่ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
277 6131060004 ทวีชัย พรมมา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
278 6121020006 ทวีวุฒิ นพเดช ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
279 6021030006 ทวีศักดิ์ โยธารักษ์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
280 6031050002 ทศพล บุญกระสินธุ์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
281 6132040004 ทอฝัน สานิกาล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
282 6021040014 ทักษิณ พอศรีชัย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
283 6121010011 ทัตพงศ์ หวันกะเหร็ม ช่างยนต์ ยานยนต์ 087275xxxx
284 6021010010 ทัตพงศ์ มีเมือง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
285 6021010011 ทำนุรัฐ ยอดเหนี่ยว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
286 6137010008 ทินกร รัตนพร การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
287 6131050005 ทินภัทธ์ สุขแก้ว อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
288 6131010008 ทินภัทร อ้นทอง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
289 6027010006 ทิพยดา เพชรเศรษฐ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
290 5922010011 ทิพย์สุคนธ์ เห็นเหตุ การบัญชี การบัญชี xxxx
291 6137010004 ทิพวรรณ แก้วแกมทอง การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
292 5922040007 ทิพวรรณ จันทร์มณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
293 5921010039 เทพทัต ไชยเพ็ชร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
294 5921040046 เทพนคร ใจห้าว ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
295 6121010074 เทพพิทักษ์ คงจันทร์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
296 5921040010 ธงชัย เกษรสิทธิ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
297 6121010053 ธนกฤต ทองแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
298 6121010052 ธนกฤต คงศรีปาน ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
299 5921010011 ธนกฤต ทองสม ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
300 6131010010 ธนเทพ จันทร์ขาว เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th