ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 955 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 228 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
101 5921020028 คณพศ แต่งวงศ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087283xxxx
102 5821060002 คณาธิป ขนอม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
103 6021050002 คณิศร แปลกสันเทียะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
104 5921020004 คทายุทธิ์ กาญจนภักดิ์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
105 6031040003 คมกฤช ไชยพังยาง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
106 6022040003 คุนาธิป แก้วชุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
107 6031060005 โฆษิต ทองสุข ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
108 5927010020 จณิสตา แกล้งเพชร การโรงแรม การโรงแรม xxxx
109 6021020004 จตุพงษ์ จินดา ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
110 6121010002 จตุรวิทย์ แก้วประจุ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
111 5921040003 จตุรวิทย์ ใจแน่ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
112 6021040005 จรณินทร์ บรรจง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
113 5921050003 จรรยพร ดำแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
114 5931010029 จเร เรืองเมือง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
115 6131020001 จักรกฤษ โอทอง เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
116 6132040002 จักรกฤษณ์ รักวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
117 6021020006 จักรพันธ์ สังข์น้อย ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
118 6121020001 จักรภัทร เจริญพร ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
119 6031040004 จักรภัทร โจมฤทธิ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
120 6031010005 จักรรินทร์ ใจห้าว เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
121 6121040005 จักรินทร์ ไชยมน ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
122 5921010007 จักรินทร์ คงยืน ช่างยนต์ ยานยนต์ 081648xxxx
123 5821010044 จักรี ภักดี ช่างยนต์ ยานยนต์ 098732xxxx
124 5621040003 จันจิรา พรหมคีรี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
125 6121050003 จันทร์จิรา มากชุม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
126 5922010004 จันทร์จิรา แม่นปืน การบัญชี การบัญชี xxxx
127 6137010012 จันทร์ประภา ลาคำสี การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
128 5921030003 จันทรัช ภูชงค์ ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
129 6027010002 จันร์ทมาศ หนูดาษ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
130 6122040001 จันสุดา เกิดเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
131 6032010004 จารีย์ ทรัพย์มี การบัญชี การบัญชี xxxx
132 6121010004 จารุกิตติ์ ณัฐนิติโรจน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
133 6132040003 จารุพร เศษเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
134 5921050004 จารุวัฒน์ ชูแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
135 6032040003 จิตตมาส สุขเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
136 5922040002 จิตติมา เมืองด้วง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
137 6032040004 จิตรลดา ย่างแป้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
138 6127010006 จิติพร สมเขาใหญ่ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
139 6027010003 จินดาหรา ศรีสุข การโรงแรม การโรงแรม xxxx
140 6121050020 จินตนา ลพลาย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
141 6031030001 จิรโชติ ติ้มสันเทียะ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
142 6021060004 จิรภัทร สุขเอียด ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
143 5921050005 จิรภัทร จินดาพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
144 6131060002 จิรเมธ คนดี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
145 6021020007 จิรวัฒน์ นวลขาว ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
146 5922010005 จิรวัฒน์ ปลอดวงค์ การบัญชี การบัญชี xxxx
147 5921010063 จิรศักดิ์ คงคล้าย ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
148 6021010004 จิรายุ เพ็ชรแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
149 6132040015 จีรวรรณ น้ำขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 064482xxxx
150 5922040003 จุฑาทิพย์ คงมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
151 5922010006 จุฑามณี วิบูลย์ศิลป์ การบัญชี การบัญชี xxxx
152 6137010001 จุฑารัตน์ คิดขยัน การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxxx
153 6132040019 จุฬาลักษณ์ เต็มสงสัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 088168xxxx
154 5927010019 เจนจิรา วัชรสินธุ์ การโรงแรม การโรงแรม 087893xxxx
155 6131010011 เจนณรงค์ ขันแข็ง เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ xxxx
156 6031060004 เจนณรงค์ อักษรทอง ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
157 6121060010 เจนณรินทร์ พรหมณาเวช ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0872831xxxx
158 6021050029 เจมฐ์สุกฤษฎ์ จีนจันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
159 5921050030 เจษฎา บุญเนื่อง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
160 5921040045 เฉลิมเกียรติ สังข์น้อย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
161 6121010007 ชนสรณ์ ยะโกบ ช่างยนต์ ยานยนต์ 090887xxxx
162 6031040005 ชนะ จินดาวัฒนพงศ์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
163 6127010009 ชนันตา ขำชูสงค์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
164 5921020006 ชนาธิป ตรึกตรอง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
165 6021050004 ชนาภรณ์ หนูเทศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
166 6031050001 ชนิดา จิตต์เส้ง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม xxxx
167 6021010044 ชนินทร จิตต์เส้ง ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
168 5927010002 ชนินาถ แซ่ลิ้ม การโรงแรม การโรงแรม xxxx
169 6122010004 ชนิสรา ราชพลสิทธิ์ การบัญชี การบัญชี xxxx
170 6132010003 ชนุตม์นาถ ธรรมธวัช การบัญชี การบัญชี xxxx
171 6121010046 ชยากร ดะเหระ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
172 6121010008 ชยุต สมเชื้อ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
173 5921010044 ชยุตพงศ์ เพ็งสุทธิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
174 5927010022 ชลธิชา ลิ้มสุวรรณ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
175 6122040002 ชลนที วิบูลย์ศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
176 6131020013 ชวลิต หนูชิด เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 080529xxxx
177 6132040016 ชัชฎาภรณ์ สว่างวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
178 5921010045 ชัชธน ถาวราภรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
179 6022040004 ชัยกำพล จั่นเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
180 5921040005 ชัยณรงค์ ทิพย์รักษา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
181 6131020002 ชัยนรินทร์ ญาติสคม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
182 6022010005 ชัยวัฒน์ ห้องเม่ง การบัญชี การบัญชี xxxx
183 6121050004 ชาคริสฎ์ ทรัพย์เจริญ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
184 6121060011 ชานน ศรีสวัสดิ์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
185 6031040006 ชานุวัฒน์ แก้วเมือง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
186 6032010005 ชาลินี ศรีอุทัย การบัญชี การบัญชี xxxx
187 6032010003 ชิณกร เบิกบาน การบัญชี การบัญชี xxxx
188 6022010006 ชิดชนก คงทอง การบัญชี การบัญชี xxxx
189 6121020003 ชินพัฒน์ นวลศรีทอง ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล xxxx
190 5921010008 ชิษณุชา สุวรรณรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
191 6027010025 ชุตินันท์ เวชพิทักษ์ การโรงแรม การโรงแรม xxxx
192 6032010012 ชุติมา บุญรัตน์ การบัญชี การบัญชี xxxx
193 6022040005 ชุติมา หนูหว้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
194 5927010003 ชุติมา แก้วเมือง การโรงแรม การโรงแรม xxxx
195 5921050025 ไชยวัฒน์ จินดา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
196 6021030004 ญาณวรุตม์ ใจมั่น ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ xxxx
197 6121060001 ญารินดา ศรีใหม่ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง xxxx
198 6131030002 ฐานวุฒิ ชูแก้ว เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ xxxx
199 6021010007 ฐิติพงศ์ เสือแก้ว ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
200 6127010010 ฐิติยาภรณ์ แสงไกร การโรงแรม การโรงแรม xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th