ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 791 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 193 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 6127010009 กนกกานต์ มณีรัตน์ การโรงแรม การโรงแรม 098-057xxxx
2 6132020003 กนกวรรณ ณ นุวงศ์ การตลาด การตลาด 096867xxxx
3 5922040014 กมลเทพ จิตอักษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
4 5926010001 กรกนก เปลี่ยวปลอด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ xxxx
5 6129010012 กรณัฏฐ์ มีแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 085-888xxxx
6 6021010083 กรฤต ปลอดศักดิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 086399xxxx
7 6121010075 กริชณรงค์ ชูทองคำ ช่างยนต์ ยานยนต์ 092-670xxxx
8 6121010091 กฤตนัย พรามกุล ช่างยนต์ ยานยนต์ 090989xxxx
9 6031020001 กฤตวัตร อุมาสะ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล xxxx
10 5921010002 กฤตวินท์ กาญจนพันธ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 061-193xxxx
11 6121010041 กฤตษฎา บุญคงมา ช่างยนต์ ยานยนต์ 065394xxxx
12 6121010092 กฤษกร หนูหมื่น ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
13 6021060001 กฤษกร แซ่ด่าน ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086275xxxx
14 6121060001 กฤษฎา วิทา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 095-023xxxx
15 6031040001 กฤษฎา บุญเอก ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
16 6121010021 กฤษฎาวุฒิ วงษา ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-275xxxx
17 5921010022 กฤษฏา คะเณย์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-687xxxx
18 5921040021 กฤษณพงศ์ ไชยคช ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083-174xxxx
19 6121050001 กฤษดา เกิดสมกาล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-273xxxx
20 6121010076 กฤษดา ดิษฐ์สุวรรณ ช่างยนต์ ยานยนต์ 095-035xxxx
21 6121010001 กฤษดา สิทธิสาร ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-035xxxx
22 6121060002 กล้าณรงค์ มีไพศาล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 095-786xxxx
23 6121010093 กษิดิ์เดช แสนกล ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-716xxxx
24 6129010001 กัญญารัตน์ เกตุพล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 094-067xxxx
25 6024040002 กัญญารัตน์ ดวงไสย อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 098061xxxx
26 6132010001 กัญญารัตน์ สุดน้อย การบัญชี การบัญชี 082-423xxxx
27 5927010001 กันต์กนิษฐ์ กะรัมเดชะ การโรงแรม การโรงแรม 086-101xxxx
28 6121010022 กันตพงค์ วงค์สวัสดิ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-839xxxx
29 6131010001 กันตภณ เหมะรักษ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 098-051xxxx
30 5924040002 กันยารัตน์ คล้ายกรด อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 080-041xxxx
31 6021010001 กัมปนาท นาควานิช ช่างยนต์ ยานยนต์ 064693xxxx
32 5921060002 กัมปนาท ญาติพัฒน์ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086016xxxx
33 6032020005 กาญจนา นิยมเดชา การตลาด การตลาด xxxx
34 6121010107 กานต์รวี อาษาสิงห์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 063786xxxx
35 5921020004 กานต์ ทองหลบ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-794xxxx
36 6137010001 กานธิดา เตระไชย การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 061-202xxxx
37 6021060002 กายสัยร์ ศรีคามา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0692609xxxx
38 6022040001 กิ่งทิรา ถาวรสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093764xxxx
39 6021010060 กิตติกร ห่อทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 098068xxxx
40 6121010002 กิตติชัย ดีหนู ช่างยนต์ ยานยนต์ 094-587xxxx
41 6021010107 กิตติธัช ขาวสังข์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 095212xxxx
42 5921010038 กิตติพงค์ ธานีรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 083-514xxxx
43 6021060003 กิตติพงศ์ โบกระณี ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 095851xxxx
44 6031040002 กิตติภัฎ ดำเนินผล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
45 6121010056 กิตติภัทร สิงห์โต ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-124xxxx
46 6121010124 กิตติศักดิ์ ดำอ่อน ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-615xxxx
47 6121010108 กิตติศักดิ์ คุ้มกุมาร ช่างยนต์ ยานยนต์ 093618xxxx
48 6021040023 กิตติศักดิ์ ใสท้ายดู ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
49 6021010084 กิตติศักดิ์ วงกฎ ช่างยนต์ ยานยนต์ xxxx
50 6024040003 กุลธิณี แสนเสนา อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ xxxx
51 6121020001 เกริกพล สอนหนู ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-750xxxx
52 5921040001 เกียรติจารุพัฒน์ บุญมาลี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 086-279xxxx
53 5921010060 เกียรติวุฒิ วิเชียรโชติ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-030xxxx
54 6131010051 เกียรติศักดิ์ ภิรมย์รักษ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 097-354xxxx
55 6121040001 เกียรติศักดิ์ ต้นจำปี ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 095-653xxxx
56 6121020002 เกียรติศักดิ์ จิตจำนอง ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-581xxxx
57 6021010002 เกียรติศักดิ์ สถิตย์ภูมิ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093867xxxx
58 5921020006 เกียรติศักดิ์ ทิพวงค์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 093-709xxxx
59 5921020005 เกียรติศักดิ์ เถื่อนจันทร์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 089-473xxxx
60 6021010004 โกศล พวงมณี ช่างยนต์ ยานยนต์ 093712xxxx
61 6121040052 ไกรวิชญ์ รัตนอุบล ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-274xxxx
62 6121020003 ขจรพงศ์ สุวรรณจันทร์ ช่างกลโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 098742xxxx
63 6031010032 ขจรศักดิ์ จนะกาญจน์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 093601xxxx
64 6031010001 ขจรศักดิ์ เผือกนาโพธิ์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 084-994xxxx
65 5922020001 ขวัญจิรา ยอดสมุทร การตลาด การตลาด 062-454xxxx
66 6021040025 ขวัญชัย ฉิมทับ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083636xxxx
67 6131010002 คฑาธรณ์ อุดมดี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 086-594xxxx
68 6121010003 คณัสนันท์ จันทร์ศรีนวล ช่างยนต์ ยานยนต์ 064-350xxxx
69 6021010061 คณาชัย ชูผล ช่างยนต์ ยานยนต์ 089292xxxx
70 6121010043 คณิศร นาคนาคา ช่างยนต์ ยานยนต์ 093793xxxx
71 6121010023 คณิศร สงพราหมณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 084852xxxx
72 6121010057 คมสัน สุวรรณรัตน์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 062094xxxx
73 6121010058 คมสันต์ ชุมเศียร ช่างยนต์ ยานยนต์ 095410xxxx
74 6021010108 คัมภีร์ ศรีน้ำทอง ช่างยนต์ ยานยนต์ 090291xxxx
75 6129010019 คุณัชญ์ คูบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 096-261xxxx
76 6131020001 จตุพล เจียรวรรณ์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 095-615xxxx
77 6131050003 จตุรงค์ เฟืองฟุ้ง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 061013xxxx
78 5921010082 จักรกฤษ สังข์ไข ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 083-391xxxx
79 6131010003 จักรกฤษณ์ สุทธิ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 098-727xxxx
80 6021060004 จักรกฤษณ์ ช่างวาด ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087272xxxx
81 5921010083 จักรณรงค์ ยอดธรรม ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ 081-296xxxx
82 6021040027 จักรธร แสนชม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
83 6121040019 จักรภัทร กลั่นสุวรรณ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
84 6021010062 จักรภัทร รัตนนิล ช่างยนต์ ยานยนต์ 088407xxxx
85 5921010024 จักราวุธ ไชยสุวรรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 098-047xxxx
86 6121010004 จักรี แสงสุวรรณ์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 094-690xxxx
87 6031040018 จักรี แก้วหนู ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง xxxx
88 6139010001 จันจิรา พันธุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 080-883xxxx
89 6022040013 จันทร์จิรา ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089591xxxx
90 6022040002 จันทราภา จันนาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 093621xxxx
91 6031010031 จาตุรนต์ ดิษโร เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 084-840xxxx
92 5921040003 จารุเดช จีนวั่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 093-627xxxx
93 6021040028 จิณญวัตร กาญจนะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง xxxx
94 6032020001 จิดาภา เวชสงเคราะห์ การตลาด การตลาด xxxx
95 6021040029 จิตประพันธุ์ อินละมุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 062949xxxx
96 6139010002 จินดารัตน์ รักชนะพันธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 087-894xxxx
97 5924040003 จินภิรมย์ ชักแสง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 090-913xxxx
98 6121040018 จิรนัฐ์ โปจุ้ย ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-840xxxx
99 6032020006 จิรนันต์ พินิจกาญจน์ การตลาด การตลาด xxxx
100 6121010005 จิรภัทร จันทร์ปรางค์ ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-752xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th