ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 3,005 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 390 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 5522010158 กชกร ทองคำ พณิชยการ การขาย 085261xxxx
2 5522010136 กชนิภา เทียมทัด พณิชยการ การขาย 087153xxxx
3 5532010001 กชพรรณ ถิ่นหาญวงศ์ การบัญชี การบัญชี 087155xxxx
4 5222010163 กชวรรณ จตุรพรพาณิชย์ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089809xxxx
5 5432020001 กนกทิพย์ ส่งบุญ การตลาด การตลาด 088416xxxx
6 5321040104 กนกพร เพ็ชรน้ำดี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 083767xxxx
7 5222010001 กนกพร วงค์ยี่สาร พณิชยการ การบัญชี 087501xxxx
8 5422010179 กนกวรรณ มารสาร พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 080517xxxx
9 5422010239 กนกวรรณ เคลือบอาบ พณิชยการ การบัญชี 081826xxxx
10 5432020002 กนกวรรณ ตระกูลอยู่สบาย การตลาด การตลาด 089497xxxx
11 5222010110 กนกวรรณ ปรางงาม พณิชยการ การบัญชี 087410xxxx
12 5522010159 กนิษฐา โต๊เอี่ยม พณิชยการ การขาย 081197xxxx
13 5431040001 กมล สามงามา ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 088800xxxx
14 5221040174 กมล ลูกรักษ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086366xxxx
15 5422010159 กมลฉัตร ช่ออบเชย พณิชยการ การขาย 081942xxxx
16 5422010081 กมลชนก อินทศร พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087159xxxx
17 5422010160 กมลชนก ยิ่งงามศรี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087156xxxx
18 5222010055 กมลชนก สร้อยดอกไม้ พณิชยการ การบัญชี 081019xxxx
19 5222010056 กมลชนก ชูเชิด พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 086800xxxx
20 5222010111 กมลชนก สุขกาย พณิชยการ การบัญชี 089910xxxx
21 5322010247 กมลเนตร รุ่งมณี พณิชยการ การบัญชี 082559xxxx
22 5422010161 กมลพร พุ่มเรือง พณิชยการ การบัญชี 086161xxxx
23 5432010001 กมลพรรณ พลับพิบูลย์ การบัญชี การบัญชี 086173xxxx
24 5221030052 กมลภพ ทองอั้น โลหะการ เชื่อมโลหะ 081634xxxx
25 5521010047 กมลภพ มีนาม เครื่องกล ยานยนต์ 085426xxxx
26 5321040087 กมลภู แน่นแฟ้น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 087906xxxx
27 5322010384 กมลรัตน์ จันทร์ทอง พณิชยการ การบัญชี 085191xxxx
28 5422010240 กมลรัตน์ โพธิ์เจริญ พณิชยการ การบัญชี 089740xxxx
29 5422010259 กมลรัตน์ มิ่งมิตรวัน พณิชยการ การบัญชี 086707xxxx
30 5122010206 กมลรัตน์ สืบต้อย พณิชยการ การบัญชี 081789xxxx
31 5122010153 กมลวรรณ ทองแต้ม พณิชยการ การขาย 083882xxxx
32 5322010304 กมลวรรณ สาหร่าย พณิชยการ การขาย 087415xxxx
33 5322010385 กมลวรรณ ครึกครื้น พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 085444xxxx
34 5522010201 กมลวรรณ พ่วงรอด พณิชยการ การขาย 084933xxxx
35 5422010061 กมลวรรณ ทองอั้น พณิชยการ การบัญชี 084017xxxx
36 5332010022 กมลวัลย์ ทองเชื้อ การบัญชี การบัญชี 081009xxxx
37 5531040001 กรกช ภู่เต็ง ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 081620xxxx
38 5121030003 กรกฎ อรุณเนตร โลหะการ เชื่อมโลหะ 081198xxxx
39 5222010057 กรกฏ ทับทอง พณิชยการ การบัญชี 081011xxxx
40 5222010217 กรกนก แก่นษา พณิชยการ การบัญชี 080266xxxx
41 5322010276 กรณิศ ศรีสอาด พณิชยการ การขาย xxxx
42 5322010001 กรรณิกา กลิ่นอุบล พณิชยการ การบัญชี 087984xxxx
43 5322010109 กรรณิกา โลคัง พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089447xxxx
44 5322010411 กรรณิกา แย้มเมือง พณิชยการ การขาย 086053xxxx
45 5422010199 กรรณิกา พุกโพธิ์ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087996xxxx
46 5222010271 กรรณิกา เกตุสุริยวงศ์ พณิชยการ การบัญชี 082092xxxx
47 5422010021 กรรณิการ์ คงร้อย พณิชยการ การบัญชี 081438xxxx
48 5422010200 กรรณิการ์ ภูมิลา พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087768xxxx
49 5432040016 กรรณิการ์ หินแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 089913xxxx
50 5532040001 กรรณิการ์ จิตรธรรมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 080025xxxx
51 5422010082 กรวรรณ แว่นแก้ว พณิชยการ การบัญชี 087046xxxx
52 5422010022 กรองกาญจน์ โตใหญ่ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081011xxxx
53 5222010112 กรัณฑา ยอดเกตุ พณิชยการ การบัญชี 083903xxxx
54 5522010046 กรานต์วิรัตน์ ตันทะเสน พณิชยการ การบัญชี 088544xxxx
55 5321040120 กฤตนัย เกตุจันทร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 083317xxxx
56 5522010160 กฤตพร หมวดเพ็ชร พณิชยการ การขาย 089965xxxx
57 5522010202 กฤติกา เนียมขุนทด พณิชยการ การขาย 085391xxxx
58 5121010002 กฤติน ตั้งพานิช เครื่องกล ยานยนต์ 084913xxxx
59 5422010260 กฤติพร หนูพราย พณิชยการ การบัญชี 082244xxxx
60 5322010386 กฤติยา ฤทธิ์เมฆ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082250xxxx
61 5321010001 กฤษฎา บุญมาเกิด เครื่องกล ยานยนต์ 083289xxxx
62 5322010379 กฤษฎา อุตสาหะ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082251xxxx
63 5431050001 กฤษฎา คงกะเรียน อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 089515xxxx
64 5521040064 กฤษฎา จับศรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 08974xxxx
65 5521030024 กฤษณ แฉล้มไธสง โลหะการ เชื่อมโลหะ 084570xxxx
66 5521040023 กฤษณะ สมบุญ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 085655xxxx
67 5221040002 กฤษณะ สังขรัตน์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 083227xxxx
68 5322010002 กฤษณา ก่ำแก้ว พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 086612xxxx
69 5422010162 กฤษณา ใจเพชร พณิชยการ การบัญชี 083291xxxx
70 5222010003 กฤษณา แก้วบุปผา พณิชยการ การบัญชี 087159xxxx
71 5222010004 กฤษณา ทรายละเอียด พณิชยการ การบัญชี 081643xxxx
72 5422010298 กฤษณ์ สุภัทรพงศ์ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089209xxxx
73 5221030001 กฤษดา สว่างใจ โลหะการ เชื่อมโลหะ 089546xxxx
74 5321040001 กฤษดา เลือดแดง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 081586xxxx
75 5421040041 กฤษติน ใจเพชร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 083227xxxx
76 5422010163 กฤษเทพ อยู่สุข พณิชยการ การบัญชี 083108xxxx
77 5431040021 กล้าณรงค์ นิลประดับ ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 03268xxxx
78 5421000345 กล้าณรงค์ ใกล้ชิด เรียนรวมช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 089026xxxx
79 5422010219 กวินทิพย์ พูนนุช พณิชยการ การบัญชี 088188xxxx
80 5422010261 กวินธิดา แก้วทอง พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083881xxxx
81 5221040048 กวีวุฒฑ์ แสงจันทร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 089181xxxx
82 5221040116 กษมา บุญแตง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086173xxxx
83 5322010026 กษิดิศ อินชู พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083850xxxx
84 5421000001 กสานต์ เจริญดี เรียนรวมช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 088640xxxx
85 5521010024 ก้องชัย แดงไสว เครื่องกล ยานยนต์ 089535xxxx
86 5521040088 ก้องไพร ทองราย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ xxxx
87 5221040003 ก้องภพ เนียมเงิน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 084160xxxx
88 5321040157 กอบลาภ ชุมภารี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 089614xxxx
89 5332010001 กัญจนา บุญเต็ม การบัญชี การบัญชี 087153xxxx
90 5422010023 กัญญา อ่วมประไพ พณิชยการ การบัญชี 082570xxxx
91 5522010291 กัญญาณี สว่างจิตร์ พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 086129xxxx
92 5422010140 กัญญารัตน์ สุขอิ่ม พณิชยการ การบัญชี 089912xxxx
93 5432010002 กัญญารัตน์ อู่อ้น การบัญชี การบัญชี 086813xxxx
94 5422010164 กัณฐิกา ทองคล้าย พณิชยการ การบัญชี 08484xxxx
95 5532010002 กัณฐิกา หินแก้ว การบัญชี การบัญชี 081006xxxx
96 5221040090 กัณฑ์ชัย อู่อรุณ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 085183xxxx
97 5122010207 กัณฑิมา มานพ พณิชยการ การบัญชี 03251xxxx
98 5022010051 กัณฑิมา เกิดผล พณิชยการ การขาย 089239xxxx
99 5532010003 กันต์กมล มังสา การบัญชี การบัญชี 084124xxxx
100 5221030023 กันต์ธัช อุทยาน โลหะการ เชื่อมโลหะ 083040xxxx

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th