ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

Search
  
   
ลำดับ ปีการศึกษา รายการข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม Download
1 2562-2565 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 2561 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ต.นาสาร
3 2561 - 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต.นาสาร (พ.ศ. 2561 - 2564)
4 2561 - 2564 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 (South Vocational Institute 1)

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052 1234 info@veis1.ac.th www.veis1.ac.th