ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

Search
  
   
ลำดับ ปีการศึกษา รายการข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม Download
1 2562-2565 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 2561 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ต.นาสาร
3 2561 - 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต.นาสาร (พ.ศ. 2561 - 2564)
4 2561 - 2564 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th