ข้อมูลสถานประกอบการ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 168 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 16 แห่ง
Search
  
   
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
121 อู่ช่างเจน ๒๙๑/๑๕ ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ - - ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
122 อู่ดอนการช่าง 34/2 ม.2 ต. ท่าขึ้น อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ซ่อมรถยนต์ ๐๗๕-๓๖๗๐๕๙ - - นายภานุพงศ์ สุวรรณวงศ์ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
123 อู่ขนอมการาจ ม.2 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 089-6482553 - - นายธวัชชัย ขนอม ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
124 อู่ทวิทเซอร์วิส 2/4 ม.13 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 081-9565035 - - นายทวิท ผ่องใส ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
125 อู่ แก้วเจริญยนต์ 11/1 ม.9 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 075-5291351 - - นายสัมพันธ์ นุกูลกิจ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
126 อู่วีระชาติเซอร์วิส ๑๘ ม.๑๐ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐ ซ่อมรถยนต์ 087-8103954 - - นายวีระชาติ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
127 อู่จิตร เซอร์วิส 77 ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 081-2732664 - - นายสุจิตร อินปิน ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
128 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาสิชล ๒๒/๑๙ ม.๑๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐210 ขาย/ซ่อมรถยนต์ 075-535999 - - นายเรวัฒ มณีโชติ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
129 อู่ชูชาติการช่าง 8/6 ม.3 ต.ขนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ซ่อมรถยนต์ 081-6963682 - - นายชูชาติ กลีบบัว ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
130 อู่สองพี่น้อง 225/1 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐120 ซ่อมรถยนต์ 081-0913901 - - นายฑีรภล ชูชาติ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
131 อู่สิทธิ์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ๑๔๘/ ม.๘ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๔๐ ซ่อมรถยนต์ 081-3700393 - - นายอภิสิทธิ์ อิศรเดช ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
132 อู่โต้งขนอมชาญยนต์ ๖๓/๒ ม.๕ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 084-6900295 - - นายบุญฤทธิ์ อาชาชาญ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
133 อู่วีระศักดิ์ การช่าง 108 ม.1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ซ่อมรถยนต์ 075-536124 - - นายธีระศักดิ์ เฉลิมวัฒนพงศ์ ปวช.3 ชย. ปกติ
134 อู่บอล เซอร์วิส 95/3 ม.11 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 ซ่อมรถยนต์ ๐๘๒-๒๘๙๙๗๑๖ - - นายอมรเดช ทรัพย์มี ปวช.3 ชย. ปกติ
135 อู่ ก.หนึ่งกลการ ๒๒/๑๙ ม.๑๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 093-9639629 - - นายโกศล สังวาลย์ ปวช.3 ชย. ปกติ
136 อู่สิทธิ์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 11/1 ม.9 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 075-529631 - - นายอภิสิทธิ์ อิศราช ปวช.3 ชย. ปกติ
137 อู่เกียรติกร เซอร์วิส ซ่อมรถยนต์ 099-5079095 - - นายเกียรติกร ถาวรสังข์ ปวช.3 ชย. ปกติ
138 อู่ไชยเจริญ เซอร์วิส 237 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 093-6399961 - - นายไชยพงศ์ พัดวี ปวช.3 ชย. ปกติ
139 บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช สาขาสิชล ขาย/ซ่อมรถยนต์ 087-8983306 075-535999 - - นายเรวัต มณีโชติ
140 อู่ศักดิ์เจริญ เซอร์วิส 38/3 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ซ่อมรถยนต์ - - ปวช.3 ชย. ปกติ
141 อู่ ธานี เซอร์วิส 284 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ซ่อมรถยนต์ 075-536032 - - นายธานี เอกะกุลานนต์ ปวช.3 ชย. ปกติ
142 อู่มานพการช่าง 125/1 ม.5 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 083-6451391 - - นายมานพ สายาวงศ์ ปวช.3 ชย. ปกติ
143 อู่รุ่งเรือง เซอร์วิส 84 ม.11 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ซ่อมรถยนต์ 084-6302184 - - นายธนกร ไมราศิลป์ ปวช.3 ชย. ปกติ
144 บริษัทเหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด 1 ม.15 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 089-8719918 - - นายสำราญ บุญประเทือง ปวช.3 ชย. ปกติ
145 อู่ อ.การช่าง 291/15 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 081-9563131 - - นายศิริชัยธ์ ใจห้าว ปวช.3 ชย. ปกติ
146 อู่ ช่างน้องโปรสปีด สิชล ม.1 ถนนนครศรีฯ – สุราษฎร์ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 062-2269677 - - นายชาญชัย มังสัง ปวช.3 ชย. ปกติ
147 อู่ ศรีใหม่ ซ่อมรถยนต์ 083-5936588 - - นายอุทร ศรีใหม่ ปวช.3 ชย. ปกติ
148 อู่ทวิทเซอร์วิส 2/8 ม.12 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 081-9565035 - - นายทวิท เซอร์วิส ปวช.3 ชย. ปกติ
149 อู่ ขนอมการาจ 113/3 ม.6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 089-6482553 - - นายธวัชชัย ขนอม ปวช.2 ชย. ทวิภาคี
150 อู่ ช่างระ 23/1 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ซ่อมรถยนต์ 090-7104633 - - นายนัฐพงษ์ ไชยพงค์ ปวช.2 ชย. ทวิภาคี

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th