ข้อมูลสถานประกอบการ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 168 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 16 แห่ง
Search
  
   
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
91 ร้านจ๊อดไฟฟ้า 189 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 อุปกรณ์ไฟฟ้า 081-8929907 - - นายเอกลักษณ์ ธรรมรัตน์ ปวช.3 ชฟ. ปกติ
92 ร้าน นำแสง แอร์-ไฟฟ้า 27/2 ม.15 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 แอร์บ้าน 093-3944217 - - นายจตุพล สุวรรณรักษา ปวช.3 ชฟ. ปกติ
93 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช 74/4 ม.2 ต.ตะหลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80120 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763342 - - นายธนาวิทย์ ขาวเผือก ปวช.3 ชฟ. ปกติ
94 โรงพยาบาลสิชล 78/1 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โรงพยาบาล 075-535630-4 - - นายสันติชัย เพ็งเรือง ปวช.3 ชฟ. ปกติ
95 ร้าน น้องเหล็กดัด 116/2 ม.5 ถ.นครศรีฯ – สุราษฎร์ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 งานเหล็ก 089-8672005 - - นางจิราภรณ์ ศรีสุข ปวช.3 ชช. ปกติ
96 ร้านช่างอีด การช่าง 303/13 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช งานเหล็ก 084-8379974 - - นายณัฐวุฒิ ศรีธามาศ ปวช.3 ชช. ปกติ
97 สัมพันธ์สแตนเลส 78/1 ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 สแตนเลส 085-6003516 - - นายอรรถพล สมเชื้อ ปวช.3 ชช. ปกติ
98 ร้านสามออการช่าง 81/26 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 งานเหล็ก 087-4703998 - - นางวรรณา สุขสุวรรณ ปวช.3 ชช. ปกติ
99 ร้านฉัตรชัย สแตนเลส 1/1 ม.12 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 สแตนเลส - - นายปริยะ บัวแย้ม ปวช.3 ชช. ปกติ
100 ร้านศุภชัยการช่าง 30/9 ม.5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 สแตนเลส 089-2367757 - - นายศุภชัย ทรัพย์มี ปวช.3 ชช. ปกติ
101 ร้านบ่าวหน่อง สแตนเลส 84/3 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ สแตนเลส 088-7613344 - - นายทวี ดำหอม ปวช.3 ชช. ปกติ
102 โรงกลึง จก การช่าง 74/149 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โรงกลึง 087-4717757 - - นายสำเริง มีสิทธิ์ ปวช.3 ชก. ปกติ
103 บ้านไสเฟือง 84/6 ม.12 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 081-9687401 - - นายเทียนชัย ใจห้าว ปวช.3 ชช. ปกติ
104 ร้านปรีชา การช่าง 83/12 ต.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 872636895 - - นายปรีชา แก้วหงษ์ ปวช.3 ชก. ปกติ
105 โรงกลึง อ. การช่าง 41/4 ม.2 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โรงกลึง 083-6456442 - - ปวช.3 ชก. ปกติ
106 โรงกลึงสมโชคการช่าง 209/28 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โรงกลึง 081-2702248 - - นายสมโชค สันติวรกุล ปวช.3 ชก. ปกติ
107 โรงกลึงสมยศการช่าง ๘๑ ม.๔ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ โรงกลึง 086-6905236 - - นายสมยศ เกตุแก้ว ปวช.3 ชก. ปกติ
108 โรงกลึงนครสมศักดิ์การช่าง 1064 ถนนศรีปราชญ์ อำเภอเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 โรงกลึง 082-8061000 - - นายธนยุทธ ทองคอแก้ว ปวช.3 ชก. ปกติ
109 โรงกลึงเพชร สิชล การช่าง 19/30 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐210 โรงกลึง 099-2841313 - - นายประวิษย์ เพ็ชร์กุล ปวช.3 ชก. ปกติ
110 บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ๓๔/๑ ม.๓ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ 075-7717013 - - ปวช.3 ชก. ปกติ
111 โรงกลึงนครยนต์ 95/3 ม.11 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 โรงกลึง 081-7377368 - - นายเพชรภูมิ อรุณกมล ปวช.3 ชก. ปกติ
112 ร้านชง การช่าง 22/7 ม.2 ต. ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 083-1035013 - - นายถวิล ปานสังข์ ปวช.3 ชก. ปกติ
113 โรงกลึง ก. การช่าง 156 ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โรงกลึง - - ปวช.3 ชก. ปกติ
114 อู่ ไชยเจริญ เซอร์วิส ๑๔๘/ ม.๘ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๔๐ ซ่อมรถยนต์ - - นายไชยพงศ์ พัดวี ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
115 อู่ซอร์ เซอร์วิส 74/1 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ซ่อมรถยนต์ 085-4718975 - - นายสมบัติ บุญจิต ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
116 อู่ ก.หนึ่งกลการ 305/6 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 075-367533 - - นายโกศล สังวาลย์ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
117 อู่ วินัยการช่าง 2/8 ม.12 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ 087-3871483 - - ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
118 อู่ช่างระ ๗๒/๑ ม.๑๖ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๔๐ ซ่อมรถยนต์ 907104633 - - ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
119 อู่จอมพิบูลย์การช่าง ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ ๐๗๕-5771514 - - นายสมพงษ์ ปานเหมือ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี
120 ร้านสิชลแอร์ซาวด์ 23/1 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ซ่อมรถยนต์ 081-8954143 - - นายธีระพงค์ คงยศ ปวช.3 ชย. ทวิภาคี

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th