ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 22 รายการ
Search
  
   
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานยานยนต์
2 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
3 2561 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
4 2561 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
5 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานไฟฟ้ากําลัง
6 2561 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
7 2561 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานก่อสร้าง
8 2561 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานการบัญชี
9 2561 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานการตลาด
10 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
11 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
12 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
13 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
15 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
16 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้ากําลัง (ทวิภาคี)
17 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้ากําลัง ม.6 (ทวิภาคี)
18 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
19 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี(ทวิภาคี)
20 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
21 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
22 2561 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th