ข้อมูลอาคาร สถานที่ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 23 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. ส่วนกลาง 1 2560 18,600,000.00
2 -อาคารเรียนและปฏิบัติการ -อาคารโรงฝึกงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ -อาคารสำนักงาน หอประชุม -บ้านพักภารโรง 2 หน่วย -บ้านพักผู้บริหาร -บ้านพักครู เรือนแถว 2 หลัง 12 หน่วย ส่วนกลาง 1 2538 29,184,900.00
3 รั้วและป้ายวิทยาลัย ส่วนกลาง 1 2539 1,500,000.00
4 ห้องน้ำห้องส้วม ส่วนกลาง 1 2539 218,763.00
5 อาคารโรงประปา ส่วนกลาง 1 2539 3,485,000.00
6 อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2539 16,700,000.00
7 อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2539 21,400,000.00
8 ก่อสร้างถนนภายในวิทยาลัยพื้นที่ 12 x 1,815 เมตร ส่วนกลาง 1 2539 3,041,000.00
9 ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 กว้าง 0.8 ม. ยาว 300 ม. ส่วนกลาง 1 2541 1,099,000.00
10 โรงอาหารอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 800 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2543 2,483,504.00
11 กั้นห้องอาคารโรงฝึกงาน 4 ห้อง ส่วนกลาง 1 2543 529,500.00
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ผิวจราจร 3,000 ตรม. ส่วนกลาง 1 2544 1,134,000.00
13 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 1,080 ตรม. (1,240 ตรม.) ส่วนกลาง 1 2545 561,600.00
14 เสาธง none 1 2545 128.00
15 อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,040 ตรม. none 1 2547 5.00
16 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน none 1 2547 599.00
17 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนกลาง 1 2550 1,645,556.00
18 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ส่วนกลาง 1 2551 1.00
19 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ 1,920 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2552 15,995,000.00
20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน ส่วนกลาง 1 2553 846,720.00
21 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตร.ม. ส่วนกลาง 1 2555 9,095,000.00
22 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนกลาง 1 2555 1,576,147.00
23 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ส่วนกลาง 1 2556 100,900.00

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th