ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 972 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 91 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 2 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นางเยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี เคมี xxxx
2 Miss Darleen Gaile G. Catabay ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว xxxx
3 Miss Shaira Cabardo ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ xxxx
4 นส.อ.สมชาย กุญชรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. การบัญชี xxxx
5 นางกันต์กมล ช่างวาด ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) xxxx
6 นางกันยานี บุญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
7 นางการณิก ธรฤทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา xxxx
8 นางขวัญจิรา ทองเนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
9 นางจิราภรณ์ บุญคำ นัการภารโรง ป.6 xxxx
10 นางฐิษนิตา บ้างวิจิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท มัธยมศึกษา-ภาษาไทย xxxx
11 นางณฐิตา ชูประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
12 นางดวงพร พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
13 นางธนัญญา สงคง ครู ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา xxxx
14 นางธัญญา บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
15 นางนิตยา จันทร์คง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
16 นางนิวัฒนา รัตนสุภา พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี การจัดการ (การจัดการทั่วไป) xxxx
17 นางปรียา โสพรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป xxxx
18 นางผ่องพรรณ เจริญพงศ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
19 นางพรทิพย์ ยิ้มเส้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บัญชี xxxx
20 นางพรรณปพร คชเวช พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxx
21 นางพรศรี ปรางสุรางค์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) xxxx
22 นางพัชณี รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บัญชี xxxx
23 นางพิชาภัค ปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ xxxx
24 นางภักดี วิเชียรชม นัการภารโรง ม.3 xxxx
25 นางรัชนีกร สังเลื่อน พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ xxxx
26 นางละม้าย ปรีชา ครู ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ xxxx
27 นางวรากร เวชกุล พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี บัญชี xxxx
28 นางวรารัตน์ ศรีเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การตลาด xxxx
29 นางวันเพ็ญ เหมือนทอง นัการภารโรง ม.3 xxxx
30 นางศิริมา บุญส่ง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
31 นางสาวกชพร สุชาติพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการ xxxx
32 นางสาวกนกกาญจน์ ไชยปรปักษ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
33 นางสาวกรรณิการ์ รัตนกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี มัลติมีเดีย xxxx
34 นางสาวกานต์กมล มาศภูมิ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง xxxx
35 นางสาวขนิษฐา รัตนพันธ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ xxxx
36 นางสาวจุฑาพร สุขนิตย์ ครู ครู ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
37 นางสาวชฎาพร ตรียะภาพ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การโรงแรม xxxx
38 นางสาวชมนภัส พรหมเกิด ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การบัญชี xxxx
39 นางสาวชวัลลักษณ์ พรเจริญ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป xxxx
40 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ชัยวรัชญ์พรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี บริหารการตลาด xxxx
41 นางสาวนฤมล รัตนพันธุ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล xxxx
42 นางสาวน้ำทิพย์ อยู่พัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ xxxx
43 นางสาวนิศากร พิสุทธิจารุ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี สังคมศึกษา xxxx
44 นางสาวบุษยาริทร์ กลิ่นกลับ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ xxxx
45 นางสาวปณิศา อักษรสิทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การท่องเที่ยว xxxx
46 นางสาวปิยะวรรณ เทพนิช ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ xxxx
47 นางสาวพิจิตร คุ้มภัย พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา xxxx
48 นางสาวภัสสร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป xxxx
49 นางสาวยุวธิดา ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป xxxx
50 นางสาวรัชนี รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ xxxx

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 146 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 73 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 195 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 79 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 149 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 146 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 87 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 237 คน / 200 คน คิดเป็นร้อยละ 118.50

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th