ข้อมูลงบประมาณ

Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2562 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โรงเรือนชีววิถี ได้รับจัดสรร 20,000.00
2 2561 งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรร 5,954,325.00
3 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ได้รับจัดสรร 1,589,400.00
4 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับจัดสรร 15,662,000.00
5 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับจัดสรร 1,316,000.00
6 2561 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ ได้รับจัดสรร 45,000.00
7 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 409,740.00
8 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ได้รับจัดสรร 2,053,600.00
9 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(สาธารณูปโภค) ได้รับจัดสรร 1,200,000.00
10 2561 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 3,960,500.00
11 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 916,780.00
12 2561 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,827,000.00
13 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 1,893,350.00
14 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 11,881,950.00
15 2561 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 27,500.00
16 2561 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 35,000.00
17 2561 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 235,200.00
18 2561 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 379,200.00
19 2561 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ได้รับจัดสรร 790,000.00
20 2561 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบฯ ได้รับจัดสรร 100,000.00
21 2561 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตราฐาน ได้รับจัดสรร 29,800.00
22 2561 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 118,000.00
23 2561 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 151,000.00

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th